ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးေရာက္ျမန္မာအတြက္ Air Bagan က အလုပ္ေပးမည္

Tuesday, 11 June 2013

မေလးေရာက္ျမန္မာအတြက္ Air Bagan က အလုပ္ေပးမည္


Photo: မေလးေရာက္ျမန္မာအတြက္ Air Bagan က အလုပ္ေပးမည္

Air Bagan Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ 

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ Air Bagan အေနျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အခမဲ့လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္လည္း Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသြားရန္ အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လိုပါက Public Relation Department (ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၀၄၂၈၄) သို႔တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
Air Bagan Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ Air Bagan အေနျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ အခမဲ့လိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္လည္း Air Bagan ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသြားရန္ အတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လိုပါက Public Relation Department (ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၀၄၂၈၄) သို႔တိုက္ရိုက္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...