ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႕က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ့ တစ္ၿမိဳ့အားကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိ

Sunday, 16 June 2013

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႕က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ့ တစ္ၿမိဳ့အားကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိ


Photo: လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႕က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ့ တစ္ၿမိဳ့အားကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိ 
Monday, June 17, 2013

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႔က ကေမၻာဒီးယား ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ  ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလဆာနည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍  ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ မာဟန္ဒရာ ပါဗာတာ အမည္ရွိ အဆိုပါၿမိဳ႕သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာ ေတာေတာင္မ်ား ေအာက္တြင္ ဖံုးကြယ္ေနခဲ့ ေသာ္လည္း ၎ၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း မ်ားသည္ ခိုးယူမႈခံရျခင္း မရွိေၾကာင္း Sydney Morning Herald သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံဖြား ေရွးေဟာင္းသုေတ သနပညာရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ''Indiana Jones- Style''  အမည္ရွိ ယင္းစူးစမ္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တြင္Sydney Mo-rning Herald သတင္းစာမွ ဓာတ္ပံု ဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕သည္ ကမၻာေပၚတြင္  အႀကီးဆံုး ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ အန္ေကာဝပ္ဘုရား ေက်ာင္းတည္ရွိရာ ဆီယမ္းရိပ္ ေဒသရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ထူထပ္ေသာ ေတာအတြင္း တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စူးစမ္း ေလ့လာမႈတြင္ Lidar ဟုေခၚေသာ ကိရိယာကို ရဟတ္ယာဥ္ တြင္တပ္ဆင္၍ အန္ေကာဝပ္ဘုရား ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္ရွိ ေတာင္ေပၚမွ ျဖတ္၍ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမျပင္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ Lidar ကိရိယာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၿဂိဳဟ္တု ေနရာျပ ေျမပံုၫႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယခင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္ဒါ ဇင္ေက်ာ္၊ ေရွးေဟာင္း တူးေျမာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း ႏွင့္ လမ္းမ်ား၏ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ဝဝ ခန္႔က ကေမၻာဒီးယား ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလဆာနည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ ခံစာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ မာဟန္ဒရာ ပါဗာတာ အမည္ရွိ အဆိုပါၿမိဳ႕သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာ ေတာေတာင္မ်ား ေအာက္တြင္ ဖံုးကြယ္ေနခဲ့ ေသာ္လည္း ၎ၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း မ်ားသည္ ခိုးယူမႈခံရျခင္း မရွိေၾကာင္း Sydney Morning Herald သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံဖြား ေရွးေဟာင္းသုေတ သနပညာရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ''Indiana Jones- Style'' အမည္ရွိ ယင္းစူးစမ္း ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တြင္Sydney Mo-rning Herald သတင္းစာမွ ဓာတ္ပံု ဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ဟိႏၵဴဘုရား ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ အန္ေကာဝပ္ဘုရား ေက်ာင္းတည္ရွိရာ ဆီယမ္းရိပ္ ေဒသရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ထူထပ္ေသာ ေတာအတြင္း တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စူးစမ္း ေလ့လာမႈတြင္ Lidar ဟုေခၚေသာ ကိရိယာကို ရဟတ္ယာဥ္ တြင္တပ္ဆင္၍ အန္ေကာဝပ္ဘုရား ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္ရွိ ေတာင္ေပၚမွ ျဖတ္၍ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမျပင္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ Lidar ကိရိယာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၿဂိဳဟ္တု ေနရာျပ ေျမပံုၫႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယခင္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ ဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္ဒါ ဇင္ေက်ာ္၊ ေရွးေဟာင္း တူးေျမာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း ႏွင့္ လမ္းမ်ား၏ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...