ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျခာက္နွစ္အရြယ္ေယာက်ာ္းေလး၏ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းမွ သေႏၶသားကို ေအာင္ျမင္စြာခဲြထုတ္

Friday, 7 June 2013

ေျခာက္နွစ္အရြယ္ေယာက်ာ္းေလး၏ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းမွ သေႏၶသားကို ေအာင္ျမင္စြာခဲြထုတ္


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...