ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မ်က္ႏွာသစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မေလး ရတီနန္းဆက္ ပါ။

Wednesday, 5 June 2013

မ်က္ႏွာသစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မေလး ရတီနန္းဆက္ ပါ။

Teenage Model Yati Nann Satt in Hottie Black Top
Name: Yati Nann Satt
Nick Name: -
Job: Model
Education: Grade 10 (High School)
Race: Burma
Date of Birth: January 29, 1995
Height: 5' 6"
Weight: 101 lbs
Relationship Status: Single

Facebook: Yati Nann Satt
Hobby: Listening to Music, Photography

Awards;
- The 1st Runner-Up of Sein Gay Har's Valentines' Day Contest
- Miss City Center

Model Agency: Stars & Model INT'l

Photos by Photo Magic Studio (The 47th Street, in Yangon).
Copyright © 2013 MyanmarCelebrity.Com

မ်က္ႏွာသစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေမာ္ဒယ္မေလး ရတီနန္းဆက္ ပါ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...