ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾကက္တစ္ေကာင္အား အျခားၿဂိဳဟ္မွလာသည့္ ၿဂိဳဟ္သားပံုစံျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ေပၚတင္၍ လိမ္လည္လွည့ ္ျဖားသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

Friday, 14 June 2013

ၾကက္တစ္ေကာင္အား အျခားၿဂိဳဟ္မွလာသည့္ ၿဂိဳဟ္သားပံုစံျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ေပၚတင္၍ လိမ္လည္လွည့ ္ျဖားသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး


Photo: ၾကက္တစ္ေကာင္အား အျခားၿဂိဳဟ္မွလာသည့္ ၿဂိဳဟ္သားပံုစံျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ေပၚတင္၍ လိမ္လည္လွည့ ္ျဖားသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး 
Saturday, June 15, 2013

ၾကက္တစ္ေကာင္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ အဆံုးစီရင္၍ အျခားကမၻာၿဂိဳဟ္မွ လာေသာ သတၱဝါပံုစံမ်ဳိးျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ေပၚတင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္လယ္သမားတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီအမည္ရွိ အဆုိပါ အမ်ဳိးသားသည္ ျပည္သူမ်ားကို လွည့္စားရန္အတြက္ ၾကက္အား ဝါယာႀကိဳးႏွင့္ေကာ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ၿဂိဳဟ္သားတစ္ဦးအသြင္ ဖန္တီးကာ အင္တာနက္ေပၚသုိ႔ တင္ခဲ့ သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အတုအလိမ္လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ၄င္းအား ငါးရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
ၾကက္တစ္ေကာင္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ အဆံုးစီရင္၍ အျခားကမၻာၿဂိဳဟ္မွ လာေသာ သတၱဝါပံုစံမ်ဳိးျပဳလုပ္ကာ အင္တာနက္ေပၚတင္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္လယ္သမားတစ္ဦးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လီအမည္ရွိ အဆုိပါ အမ်ဳိးသားသည္ ျပည္သူမ်ားကို လွည့္စားရန္အတြက္ ၾကက္အား ဝါယာႀကိဳးႏွင့္ေကာ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ၿဂိဳဟ္သားတစ္ဦးအသြင္ ဖန္တီးကာ အင္တာနက္ေပၚသုိ႔ တင္ခဲ့ သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အတုအလိမ္လုပ္ႀကံမႈျဖင့္ ၄င္းအား ငါးရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...