ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “လူမူေရးစိတ္ထားရွင္Nang Khin Zay Yar”

Tuesday, 4 June 2013

“လူမူေရးစိတ္ထားရွင္Nang Khin Zay Yar”

Photo: “လူမူေရးစိတ္ထားရွင္Nang Khin Zay Yar”
Tuesday, June 04, 2013

[(၁၃/၅/၂၀၁၃) ရက္ေန႕ ကင္ဆာေဆးရုံ မွ နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာ လူနာ ကိုရင္ကိုဇင္/ေဝျဖိဳးေအာင္/ ခင္ျမတ္ႏုိး/ေမာင္နန္းထိုက္/ တုိ႕ရဲ႕ ေဆးဝါးကုသ စရိတ္ အားလုးံ (၁၃၀၀၀၀၀) တိတိ ကုန္က်မည္ဟုစာရင္း ရရွိ၍ ကင္ဆာခေလး မ်ား အတြက္စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ (၁၇၀၀၀၀၀)မွ(၁၃၀၀၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ႕ဲျပီး က်န္ေငြ (၄၀၀၀၀၀)ကို ဖူဖူးေလးအား အရိုးေဆးရုံတြင္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ မ်ား သိရွိရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။

ဓါတ္ပုံ - အရိုးကင္ဆာ ခံစားေနရေသာ ေမာင္နန္းထိုက္ ႏွင့္အတူ

Nang Khin Zay Yar]
Popular Journal

[(၁၃/၅/၂၀၁၃) ရက္ေန႕ ကင္ဆာေဆးရုံ မွ နန္းခင္ ႏွင္႕ပရိတ္သတ္တို႕ တာဝန္ယူကုသ ေပးလ်က္ရိွေသာ လူနာ ကိုရင္ကိုဇင္/ေဝျဖိဳးေအာင္/ ခင္ျမတ္ႏုိး/ေမာင္နန္းထိုက္/ တုိ႕ရဲ႕ ေဆးဝါးကုသ စရိတ္ အားလုးံ (၁၃၀၀၀၀၀) တိတိ ကုန္က်မည္ဟုစာရင္း ရရွိ၍ ကင္ဆာခေလး မ်ား အတြက္စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ (၁၇၀၀၀၀၀)မွ(၁၃၀၀၀၀၀) ကို လွဴဒါန္းခ႕ဲျပီး က်န္ေငြ (၄၀၀၀၀၀)ကို ဖူဖူးေလးအား အရိုးေဆးရုံတြင္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပရိသတ္ မ်ား သိရွိရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။

ဓါတ္ပုံ - အရိုးကင္ဆာ ခံစားေနရေသာ ေမာင္နန္းထိုက္ ႏွင့္အတူ

Nang Khin Zay Yar]
Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...