ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးငယ္ကို ကပ္ေၾကးျဖင့္ အခ်က္ ၉၀ ေက်ာ္ထိုးမႈ တရုတ္တြင္ျဖစ္ပြား

Friday, 12 July 2013

ကေလးငယ္ကို ကပ္ေၾကးျဖင့္ အခ်က္ ၉၀ ေက်ာ္ထိုးမႈ တရုတ္တြင္ျဖစ္ပြားက်န္စု၊ ဇူလိုင္ ၁၁

၈ လသား ကေလးငယ္တစ္ဦးအား မိခင္ျဖစ္သူက ကပ္ေၾကးျဖင့္ အခ်က္ ၉၀ ခန္႔ထိုးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႔ပိုင္း က်န္စုခရိုရွိ ကေလးမိခင္တစ္ဦးက ႏို႔တိုက္စဥ္ ကေလးက သူ႔ႏို႔အားကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သားအရင္းျဖစ္သူ ၈လသားကေလးငယ္အား ကပ္ေၾကးျဖင့္ အခ်က္ ၉၀ ခန္႔ထိုးခဲ့ရာ၊ ယင္းသို႔ထိုးခဲ့သည့္တို႔အနက္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္ ေရွာက္ေပါင္မွာ အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ ထက္မနည္း ခ်ဳပ္ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလးငယ္၏ မိသားစုမွာ အမိႈက္မ်ားေကာက္ယူ၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အမိႈက္ေကာက္ရာမွ အိမ္ျပန္ေရာက္လာသည့္ ဦးေလးျဖစ္သူက ေသြးအိုင္ထဲတြင္ လဲေနေသာ ကေလးငယ္အားေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကမူ ကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူမွာ စိတ္ႏွံ႔လွသူတစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

ref: dailymail

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...