ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒူဘုိင္းတြင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် သူအား အစုိးရက ေရႊသားမ်ား ခ်ီးျမႇင့္မည္

Friday, 19 July 2013

ဒူဘုိင္းတြင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် သူအား အစုိးရက ေရႊသားမ်ား ခ်ီးျမႇင့္မည္


Photo: ဒူဘုိင္းတြင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က် သူအား အစုိးရက ေရႊသားမ်ား ခ်ီးျမႇင့္မည္ 
Friday, July 19, 2013

အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (UAE) အစုိးရသည္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံ အတြင္း ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ၁ ကီလုိ ေလ်ာ့သြားသူ ျပည္သူ မ်ားအား ၁ ဂရမ္ အေလး ခ်ိန္ရွိ ေရႊဒဂၤါး ျပားမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္

သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရ၏ Your Weight in Gold အစီ အစဥ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အဆုံး သတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း အစီအစဥ္၌ ပထမဆု ရရွိသူ သုံးဦးအား ၂ဝဝဝဝ  ဒါဟမ္း တန္ဖုိးရွိ ေရႊဒဂၤါး တစ္ျပားစီ ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခား ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်သူ မ်ားအား ၂ဝဝဝဝဝ ဒါဟမ္း တန္ဖုိးရွိ ေရႊဒဂၤါးမ်ားကုိ ကံစမ္းမဲ ႏႈိက္၍ ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Your Weight in Gold အစီ အစဥ္၌ ပါဝင္ သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ပန္းၿခံ မ်ားတြင္ ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ တုိင္းတာ စစ္ေဆး မႈကုိ ဦးစြာ ခံယူ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီ ၫြတ္ေသာ ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုမူ သုံးခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။

အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ  ျပည္သူမ်ား အၾကား  အဝ လြန္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (UAE) အစုိးရသည္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံ အတြင္း ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ၁ ကီလုိ ေလ်ာ့သြားသူ ျပည္သူ မ်ားအား ၁ ဂရမ္ အေလး ခ်ိန္ရွိ ေရႊဒဂၤါး ျပားမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္

သြားရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရ၏ Your Weight in Gold အစီ အစဥ္ကုိ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ အဆုံး သတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း အစီအစဥ္၌ ပထမဆု ရရွိသူ သုံးဦးအား ၂ဝဝဝဝ ဒါဟမ္း တန္ဖုိးရွိ ေရႊဒဂၤါး တစ္ျပားစီ ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခား ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်သူ မ်ားအား ၂ဝဝဝဝဝ ဒါဟမ္း တန္ဖုိးရွိ ေရႊဒဂၤါးမ်ားကုိ ကံစမ္းမဲ ႏႈိက္၍ ခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Your Weight in Gold အစီ အစဥ္၌ ပါဝင္ သူမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ပန္းၿခံ မ်ားတြင္ ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ တုိင္းတာ စစ္ေဆး မႈကုိ ဦးစြာ ခံယူ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီ ၫြတ္ေသာ ကုိယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုမူ သုံးခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ဟု သိရသည္။

အာရပ္ ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား အၾကား အဝ လြန္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ အစုိးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...