ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "ဘရာဇီးလ္ကမ္းေျခတြင္ ငါးမန္ကုိက္ခံရသျဖင့္ မိန္ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံး"

Saturday, 27 July 2013

"ဘရာဇီးလ္ကမ္းေျခတြင္ ငါးမန္ကုိက္ခံရသျဖင့္ မိန္ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံး"

Photo: "ဘရာဇီးလ္ကမ္းေျခတြင္ ငါးမန္ကုိက္ခံရသျဖင့္ မိန္ကေလးတစ္ဦး ေသဆုံး"

Saturday, July 27, 2013

ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံရွိ လူသိမ်ားေသာ ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ငါးမန္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး အသက္ဆံုးရံႈးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသက္(၁၈)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ဘရူနာဂိုဘီသည္ ခါးေက်ာ္ေက်ာ္မွ်သာ နက္ေသာ ေရထဲတြင္ ေဆာ့ကစားေနစဥ္ အဆိုပါ သားစား သတၱဝါႀကီး၏ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံရွိ လူသိမ်ားေသာ ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ငါးမန္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး အသက္ဆံုးရံႈးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသက္(၁၈)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ဘရူနာဂိုဘီသည္ ခါးေက်ာ္ေက်ာ္မွ်သာ နက္ေသာ ေရထဲတြင္ ေဆာ့ကစားေနစဥ္ အဆိုပါ သားစား သတၱဝါႀကီး၏ တိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...