ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၂၅.၇.၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမွ ျဖန္႔ခ်ီမည့္ GSM ႏွင့္ CDMA သတင္း

Wednesday, 24 July 2013

၂၅.၇.၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမွ ျဖန္႔ခ်ီမည့္ GSM ႏွင့္ CDMA သတင္း


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...