ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အက်ဥ္းသားကို ႐ိုက္ႏွက္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ အင္းစိန္ေထာင္ဦးစီးကို အမႈဖြင့္

Friday, 19 July 2013

အက်ဥ္းသားကို ႐ိုက္ႏွက္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ အင္းစိန္ေထာင္ဦးစီးကို အမႈဖြင့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...