ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တကၠသုိလ္၀င္ စားေမးပဲြ ရမွတ္အနည္းဆံုး အမွတ္ ၄၃၀ ရရွိမွသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕အတြက္ သင္ၾကားႏုိင္မည္

Monday, 8 July 2013

တကၠသုိလ္၀င္ စားေမးပဲြ ရမွတ္အနည္းဆံုး အမွတ္ ၄၃၀ ရရွိမွသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕အတြက္ သင္ၾကားႏုိင္မည္


Photo: တကၠသုိလ္၀င္ စားေမးပဲြ ရမွတ္အနည္းဆံုး အမွတ္ ၄၃၀ ရရွိမွသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕အတြက္ သင္ၾကားႏုိင္မည္

ရန္ကုန္ ၊ ၈-၇-၂၀၁၃

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခု ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ၌ ၀ိဇၨာႏွင္ ့သိပၸံဘဲြ႕မ်ား အတြက္ ပထမႏွစ္မွ စတင္ကာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကား သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားသည္ မတ္လက ေျဖၾကား ထားခဲ့သည့္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စားေမးပဲြ တြင္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ အနည္းဆံုး ၄၃၀ ရရွိ ရမည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တြင္ လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေနသည့္ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္ အားလံုးအတြက္ လက္ခံ သင္ၾကား ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးဘဲ စာၾကည့္တုိက္ ႏွင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္ ကုိ ခ်န္လွပ္ ထားဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ အနိမ့္ဆံုး တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပဲြရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ အမွတ္ေပါင္း ၄၃၀ ျဖစ္ၿပီး ၊ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပဲြ ရမွတ္ ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ တကၠသုိလ္၀င္ စားေမးပဲြ ရမွတ္ ၄၅၀ ဟုလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ၏ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံ ဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္ စာေမးပဲြ ရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ ျမင့္မားၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ပင္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ တြင္ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ရပ္နား ထားသည္မွာ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အနိမ့္ဆံုး ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕ တစ္ဘဲြ႕ ရရွိထားသူမ်ားအား ၀င္ခြင့္ စားေမးပဲြမ်ား ေျဖဆုိေစကာ ဘဲြ႕လြန္ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား ၊ မဟာဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ၊ မဟာ သုေတသနဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ၊ ပါရဂူဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ကုိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခု ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ၌ ၀ိဇၨာႏွင္ ့သိပၸံဘဲြ႕မ်ား အတြက္ ပထမႏွစ္မွ စတင္ကာ သင္တန္းမ်ား ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကား သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေလွ်ာက္ထား လုိသူမ်ားသည္ မတ္လက ေျဖၾကား ထားခဲ့သည့္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စားေမးပဲြ တြင္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ အနည္းဆံုး ၄၃၀ ရရွိ ရမည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တြင္ လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေနသည့္ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္ အားလံုးအတြက္ လက္ခံ သင္ၾကား ေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးဘဲ စာၾကည့္တုိက္ ႏွင့္ သုတပညာ ဘာသာရပ္ ကုိ ခ်န္လွပ္ ထားဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္မ်ား အတြက္ အနိမ့္ဆံုး တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပဲြရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ အမွတ္ေပါင္း ၄၃၀ ျဖစ္ၿပီး ၊ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္း စာေမးပဲြ ရမွတ္ ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ တကၠသုိလ္၀င္ စားေမးပဲြ ရမွတ္ ၄၅၀ ဟုလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ၏ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံ ဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္ စာေမးပဲြ ရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ ျမင့္မားၿပီး အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္ မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ပင္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ တြင္ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ရပ္နား ထားသည္မွာ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အနိမ့္ဆံုး ၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံဘဲြ႕ တစ္ဘဲြ႕ ရရွိထားသူမ်ားအား ၀င္ခြင့္ စားေမးပဲြမ်ား ေျဖဆုိေစကာ ဘဲြ႕လြန္ ဒီပလုိမာ သင္တန္းမ်ား ၊ မဟာဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ၊ မဟာ သုေတသနဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ၊ ပါရဂူဘဲြ႕ သင္တန္းမ်ား ကုိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...