ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စတန့္ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း စတန့္ျပသူ၏ ဦးေခါင္းကုိ မိေက်ာင္းကုိက္

Sunday, 28 July 2013

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စတန့္ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း စတန့္ျပသူ၏ ဦးေခါင္းကုိ မိေက်ာင္းကုိက္

Photo: ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ စတန့္ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း စတန့္ျပသူ၏ ဦးေခါင္းကုိ မိေက်ာင္းကုိက္

ဗန္ေကာက္ ဇူလိုင္ ၂၈

ထုိင္းႏိုင္ငံ ဆူမက္ပရာကန္ၿမိဳ႕ တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အကုန္က မိေက်ာင္း စတန္႔ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္သည္ ၎အား ေလ့က်င့္ေပး သူ၏ ဦးေခါင္းကုိ ကုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိေက်ာင္း ကုိက္ခံရသည့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ပရာပစ္ ဆူမီးဆုိသူသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္ကတည္းက မိေက်ာင္း၏ ပါးစပ္အတြင္း ၎၏ ေခါင္းကုိ ထည့္၍ စတန္႔ျပကြက္ ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရခဲ႔ ဖူးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတန္႔ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း၌ ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မ်ားကုိ အံ့အားသင့္ ေစသည္။ ပရာပစ္သည္ မိေက်ာင္း၏ ပါးစပ္ အတြင္းမွ သူ၏ဦးေခါင္းကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ ေသာ္လည္း သူ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတြင္ မစုိးရိမ္ရဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ပရာပစ္သည္ စုိစြတ္ေသာေျမတြင္ ေျခေခ်ာ္ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ မေတာ္တ ဆ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း စတန္႔ျပကြက္ ျပသသူမ်ားအား သတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အၿမဲ သတိေပး ထားေၾကာင္းျဖင့္ မိေက်ာင္း ေမြးျမဴေရး ၿခံပုိင္ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗန္ေကာက္ ဇူလိုင္ ၂၈

ထုိင္းႏိုင္ငံ ဆူမက္ပရာကန္ၿမိဳ႕ တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အကုန္က မိေက်ာင္း စတန္႔ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္သည္ ၎အား ေလ့က်င့္ေပး သူ၏ ဦးေခါင္းကုိ ကုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မိေက်ာင္း ကုိက္ခံရသည့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ပရာပစ္ ဆူမီးဆုိသူသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္ကတည္းက မိေက်ာင္း၏ ပါးစပ္အတြင္း ၎၏ ေခါင္းကုိ ထည့္၍ စတန္႔ျပကြက္ ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရခဲ႔ ဖူးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတန္႔ျပကြက္ ျပသေနစဥ္ အတြင္း၌ ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မ်ားကုိ အံ့အားသင့္ ေစသည္။ ပရာပစ္သည္ မိေက်ာင္း၏ ပါးစပ္ အတြင္းမွ သူ၏ဦးေခါင္းကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ ေသာ္လည္း သူ၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းတြင္ မစုိးရိမ္ရဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ပရာပစ္သည္ စုိစြတ္ေသာေျမတြင္ ေျခေခ်ာ္ခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ မေတာ္တ ဆ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္အပ်က္သည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း စတန္႔ျပကြက္ ျပသသူမ်ားအား သတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အၿမဲ သတိေပး ထားေၾကာင္းျဖင့္ မိေက်ာင္း ေမြးျမဴေရး ၿခံပုိင္ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...