ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တာဝန္မွ အနားယူခြင့္ျပဳ

Wednesday, 7 August 2013

တာဝန္မွ အနားယူခြင့္ျပဳ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ


(အမွတ္၊ ၅၂/၂၀၁၃)

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁ ရက္

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္)

တာဝန္မွအနားယူခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ (၁၉-၄-၂၀၁၁) ရက္စြဲပါ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခန႔္အပ္ တာဝန္ေပး ထားေသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕မ်ားမွ နိုင္ငံေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးရဲတင့္အား တာဝန္မွ အနားယူခြင့္ ျပဳလိုက္ပါသည္။

အမိန႔္အရ

ေဇာ္သန္းသင္း

အတြင္းေရးမႉး

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕

source:http://www.moi.gov.mm/announcement/8/08/2013/id-687

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...