ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ECYCLE

Wednesday, 7 August 2013

ECYCLE


Photo: ECYCLE
Thursday, August 8, 2013

ေပက်င္းမွာရွိတဲ့ ေျမေအာက္ဘူတာရံုမွာ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံကို
Recycle လုပ္ရန္အတြက္ပံုထဲကအတိုင္းစက္ထဲထည့္လိုက္တာနဲ ့
မိမိအေကာင့္ထဲကို တန္ေၾကးေငြျပန္သြင္းေပးပါတယ္...
ဒီစနစ္ကို 2012ထဲကစတင္အသံုးျပဳေနျပီျဖစ္ပါတယ္...

ZK
(ကေနာင္)
Scientist Myanmar
ေပက်င္းမွာရွိတဲ့ ေျမေအာက္ဘူတာရံုမွာ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံကို
Recycle လုပ္ရန္အတြက္ပံုထဲကအတိုင္းစက္ထဲထည့္လိုက္တာနဲ ့
မိမိအေကာင့္ထဲကို တန္ေၾကးေငြျပန္သြင္းေပးပါတယ္...
ဒီစနစ္ကို 2012ထဲကစတင္အသံုးျပဳေနျပီျဖစ္ပါတယ္...

ZK
(ကေနာင္)
Scientist Myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...