ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္သံုးတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးရင္းေမ်ာက္ၿမီးရွည္

Monday, 26 August 2013

ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္သံုးတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးရင္းေမ်ာက္ၿမီးရွည္

Photo

ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္အသံုးခ်ေနေသာ ျမန္မာမ်ဳိးရင္း အၿမီးရွည္ေမ်ာက္တစ္မ်ဳိးသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေဒသ၌ ေမြးျမဴထားေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ေခြးမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္အႏၲရာယ္ေပးေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစာေစာင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုေမ်ာက္ကို စင္ကာပူနန္ယန္းတကၠသိုလ္မွ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ မုိင္ကယ္ဒီဂူးမက္ ဦးေဆာင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံ လအယ္စြန္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေဒသတြင္ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကၿပီး ထုိေမ်ာက္မ်ဳိးသည္ ရွားပါးေသာေမ်ာက္မ်ဳိးျဖစ္ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိစပ္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္သာ  ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ ထုိေမ်ာက္မ်ဳိး ၁၉၂ ေကာင္ခန္႔ရွိသည္။ ထုိအထဲမွ အရြယ္ေရာက္အေကာင္ေရ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေက်ာက္တံုးမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္သံုးၿပီး ကဏန္းႏွင့္ ကႏုကမာမ်ားကို ခြာစားေနသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။
“ဒီျမန္မာေမ်ာက္ၿမီးရွည္က အာရွမွာ ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္လိုသံုးတဲ့ေမ်ာက္ပါ။ အဲဒီလုိ ေရွးဦးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေတြက အာဖရိကခ်န္ပံဇီေတြနဲ႔ ေတာင္အေမရိကက ပူခ်င္ေမ်ာက္ေတြမွာပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။အခုလိုေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳတာက
ေရွးဦးဘံုေျမေခတ္က တိုးတက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕အစလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထံုးစံကို
ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းကို စံုစမ္းသိရွိလာႏုိင္မွာပါ”ဟု
ေဒါက္တာမုိင္ကယ္ကေျပာၾကားသည္။
ထုိေမ်ာက္မ်ဳိးသည္ အျခားတိရစာၦန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ္လည္း သူတို႔၏ေက်ာက္တံုးကို လက္နက္အျဖစ္အသံုးခ်ေသာ မူလသဘာ၀မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။
ျမန္မာမင္းလက္ထက္ ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာအခ်ဳိ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရအဆိုပါေမ်ာက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိတ္ကၽြန္းစုတြင္ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည့္အတြက္လည္း ပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါေမ်ာက္မ်ားကိုလာေရာက္ရွာေဖြေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရး စာေစာင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ထားထားျမင့္ 7 Day

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...