ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သူကေတာ့ ယာဥ္ထိန္းရဲအစစ္ ဖိလစ္ပို္င္ကပါ ခင္ဗ်ာ့ ၿမန္မာၿပည္ယာဥ္ထိန္းရဲေတာ့မဟုတ္ဘူးဗ်.....

Saturday, 10 August 2013

သူကေတာ့ ယာဥ္ထိန္းရဲအစစ္ ဖိလစ္ပို္င္ကပါ ခင္ဗ်ာ့ ၿမန္မာၿပည္ယာဥ္ထိန္းရဲေတာ့မဟုတ္ဘူးဗ်.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...