ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အထက္တန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား အပ်ိဳစစ္မစစ္ စစ္ေဆးရန္စီစဥ္

Thursday, 5 September 2013

အထက္တန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား အပ်ိဳစစ္မစစ္ စစ္ေဆးရန္စီစဥ္


Photo: အထက္တန္းအဆင့္မေရာက္မီ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား အပ်ိဳစစ္မစစ္ စစ္ေဆးရန္စီစဥ္

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ စူမားၾတား ကၽြန္းရွိ Prabumulih ၿမိဳ႕မွ ပညာ ေရးဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ မူဟာ မက္ရာရွစ္က အထက္တန္းတက္ ေရာက္မည့္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား အပ်ိဳ ရည္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ လူအမ်ား ေဒါသထြက္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီး အေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေပးေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။
ျပည့္တန္ဆာလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေျခာက္ ဦး၏ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ၎အႀကံျပဳခ်က္ထြက္ ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီ အစဥ္အား လာမည့္၂၀၁၄ခုႏွစ္ မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
သြားမည္ဟုေျပာေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေဒသပါလီမန္မွ အတည္ျပဳခ်က္လိုေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
သင္၏ကေလးမ်ားကို ဆိုး က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွကာကြယ္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစီအစဥ္သည္ အေျမာ္ အျမင္မရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ ႀကီး မိုဟာမက္ႏုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကသည္။
ယခုအစီအစဥ္အား ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မေထာက္ခံ ၍ အေကာင္အထည္ေပၚမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္က ေျပာသည္။
၂၀၁ဝျပည့္ႏွစ္ကလည္း Jami ျပည္နယ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အပ်ိဳရည္စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္ တင္ျပခဲ့ရာ ဗဟိုအစိုးရကန႔္ကြက္ မႈေၾကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ရဖူး သည္။


From : ..YMG 

http://myawadynews.blogspot.com/2013/09/blog-post_7755.html
အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ စူမားၾတား ကၽြန္းရွိ Prabumulih ၿမိဳ႕မွ ပညာ ေရးဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ မူဟာ မက္ရာရွစ္က အထက္တန္းတက္ ေရာက္မည့္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား အပ်ိဳ ရည္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ လူအမ်ား ေဒါသထြက္ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီး အေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ား က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေပးေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။
ျပည့္တန္ဆာလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေျခာက္ ဦး၏ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ၎အႀကံျပဳခ်က္ထြက္ ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီ အစဥ္အား လာမည့္၂၀၁၄ခုႏွစ္ မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
သြားမည္ဟုေျပာေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေဒသပါလီမန္မွ အတည္ျပဳခ်က္လိုေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
သင္၏ကေလးမ်ားကို ဆိုး က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွကာကြယ္ရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယခုအစီအစဥ္သည္ အေျမာ္ အျမင္မရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ ႀကီး မိုဟာမက္ႏုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဝဖန္ျပစ္တင္ၾကသည္။
ယခုအစီအစဥ္အား ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မေထာက္ခံ ၍ အေကာင္အထည္ေပၚမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္က ေျပာသည္။
၂၀၁ဝျပည့္ႏွစ္ကလည္း Jami ျပည္နယ္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အပ်ိဳရည္စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္ တင္ျပခဲ့ရာ ဗဟိုအစိုးရကန႔္ကြက္ မႈေၾကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ရဖူး သည္။


From : ..YMG


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...