ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရွာရွာေဖြေဖြ -ေတြ႔တတ္ပေလ

Sunday, 29 September 2013

ရွာရွာေဖြေဖြ -ေတြ႔တတ္ပေလ

Photo: ရွာရွာေဖြေဖြ -ေတြ႔တတ္ပေလ
သစၥာေျမ

---------------------------------------------
(ၿပကၡေရြေတာင္ေတာ္ေပၚမွ ၿမန္မာနိုင္ငံအလည္ဗဟိုခ်က္မေက်ာက္စာတိုင္)

ၿမစ္သားျမိဳ႕နယ္။ကူမဲျမိဳ႕အေရွ ့ေတာင္ဘက္၊
ျပကၡေရႊ ့ေတာင္ေပၚကျပကၡေရႊေစတီအနီးမွာစိုက္ထားတဲ့ေက်ာက္တိုင္က
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုခ်က္ပါ...

ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုအမွတ္အသားေက်ာက္တိုင္ကိုျမန္မာနိုင္ငံေျမတိုင္းအဖြဲ႕ကစိုက္ထူထားတာရွိျပီးျပကၡေရႊေစတီအနီးမွာ၇ွိပါတယ္။

ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုခ်က္ကေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ဒီကရီ၊
၁၂ဒႆမ ၆၉၅မိနစ္၊အေရွ ့ေလာင္ဂီ်တြဒ္ ၉၆ဒီကရီ၊
၁၄ဒႆမ ၇၅၉မိနစ္မွာတည္ရွိပါတယ္။

အလယ္ဗဟိုေန၇ာေက်ာက္တိုင္စိုက္တဲ့ျပကၡေ၇ႊေတာင္က၃၇၅၀ေပျမင့္
ပါတယ္

Credit to ကိုေသာင္း ပုလဲေျမ
ရွာရွာေဖြေဖြ -ေတြ႔တတ္ပေလ
သစၥာေျမ

---------------------------------------------
(ၿပကၡေရြေတာင္ေတာ္ေပၚမွ ၿမန္မာနိုင္ငံအလည္ဗဟိုခ်က္မေက်ာက္စာတိုင္)

ၿမစ္သားျမိဳ႕နယ္။ကူမဲျမိဳ႕အေရွ ့ေတာင္ဘက္၊
ျပကၡေရႊ ့ေတာင္ေပၚကျပကၡေရႊေစတီအနီးမွာစိုက္ထားတဲ့ေက်ာက္တိုင္က
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုခ်က္ပါ...

ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုအမွတ္အသားေက်ာက္တိုင္ကိုျမန္မာနိုင္ငံေျမတိုင္းအဖြဲ႕ကစိုက္ထူထားတာရွိျပီးျပကၡေရႊေစတီအနီးမွာ၇ွိပါတယ္။

ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့အလယ္ဗဟိုခ်က္ကေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၁ဒီကရီ၊
၁၂ဒႆမ ၆၉၅မိနစ္၊အေရွ ့ေလာင္ဂီ်တြဒ္ ၉၆ဒီကရီ၊
၁၄ဒႆမ ၇၅၉မိနစ္မွာတည္ရွိပါတယ္။

အလယ္ဗဟိုေန၇ာေက်ာက္တိုင္စိုက္တဲ့ျပကၡေ၇ႊေတာင္က၃၇၅၀ေပျမင့္
ပါတယ္

Credit to ကိုေသာင္း ပုလဲေျမ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...