ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: 6Paနာက္ဆက္တြဲစီမံခ်က္အတြက္ ျမန္မာသံရံုး၏ေၾကာ္ျငာခ်က္အျပည့္အစံု (အထူး )

Monday, 21 October 2013

6Paနာက္ဆက္တြဲစီမံခ်က္အတြက္ ျမန္မာသံရံုး၏ေၾကာ္ျငာခ်က္အျပည့္အစံု (အထူး )


Photo: 6Paနာက္ဆက္တြဲစီမံခ်က္အတြက္ ျမန္မာသံရံုး၏ေၾကာ္ျငာခ်က္အျပည့္အစံု (အထူး )
**********************************************************


မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယေန႕ျမန္မာသံရံုးမွေၾကာ္ျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ခဲ့သည့္အတိုင္း ယခု ပါမစ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 6P ေနာက္ဆက္တြဲ Amnesty စီမံခ်က္သည္ ယခင္ 6P တြင္ ပါမစ္မရရွိေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားသည္။ ေၾကာ္ျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ ။

ေၾကာ္ျငာခ်က္ 
_________

     မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ တရားမဝင္ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ယခင္ 2011 ၾသဂုတ္လမွ 2012 ခုႏွစ္ ဧပရယ္လအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ 6P အစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူမ်ားမွ ပါမစ္မရရွိခဲ့သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို 2013 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 21 ရက္ေန႕မွ 2014 ဇန္နဝါရီလ 20 ရက္ေန႕အထိ 3 လတိတိေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

     အဆိုပါအစီအစဥ္အရ ယခုမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (New Applicant) မ်ားအားလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခင္ 6P ကာလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ (Register) လုပ္ထားသူမ်ားကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မ်ားလက္ဝယ္ရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သံရံုးသုိ႕ လာေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာမလိုပဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ပူထရာဂ်ာရာၿမိဳ႕ရွိ မေလးရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ Block D9 , 4th Floor သို႕အလုပ္ရွင္/သူေဌးတို႕ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ ။

 - 6P အစီအစဥ္ျဖင့္မေလးရွား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၌ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 6P Slip
 - အလုပ္ရွင္မွ ပါမစ္အတြက္အလိမ္ခံရေၾကာင္း အလုပ္သမား၏ ျဖစ္စဥ္အား ရဲသို႕တိုင္ၾကားထားေသာ စာ
 - အလုပ္ရွင္၏ အာမခံခ်က္ 
 - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မူရင္း) 


     ျမန္မာသံရံုး၌ ေငြသြင္း၍ ယာယီစာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ရေသးသူမ်ား အေနျဖင့္ ယာယီစာရြက္စာတမ္းမူရင္အားတင္ျပ၍ သရံုး၌ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ထုတ္ယူၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ မေလးရွား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႕ အလုပ္ရွင္/သူေဌး ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။

     သတိျပဳရမည္မွာ ျမန္မာ ႏွင့္ မေလးရွားအစိုးရတို႕အၾကား တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အထူးအစီအစဥ္မွာ သီးသန္႕ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ ညွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ။ ယင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံေၾကာ္ျငာသြားမည္ျဖစ္သည္။

     ယခင္ 2011 - 2012 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 6P အစီအစဥ္တြင္ ပြဲစား/ ေအးဂ်င့္ / ေအးဂ်င့္ကုမၼဏီအခ်ဳိ႕၏ လိမ္လည္မႈ ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအႀကိမ္၌ အလုပ္ပါမစ္ မရရွိေသးေသာ သက္တမ္းရွိႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႕ကိုယ္စား အလုပ္ရွင္က ပူထရာဂ်ာရာရွိ မေလးရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန One - Stop - Center တြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို သတိျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

     2011 ခုႏွစ္တြင္ 6P အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ပါမစ္ ကပ္ရန္အတြက္ မိမိတို႕လက္ဝယ္ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ခါနီး ျဖစ္ေနပါက သံရံုးသုိ႕ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စံုစမ္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

     ယခင္ 6P တြင္ မေလးရွား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၌ လက္ေဗြႏွိ္ပ္၍ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး 6P Slip ရရွိထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာသံရံုး ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါက သံရံုးသို႕ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံရံုး
ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ။

ရက္စြဲ ၊ 2013 ေအာက္တိုဘာလ 19 ရက္မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာ 
www.facebook.com/mmrinmy
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယေန႕ျမန္မာသံရံုးမွေၾကာ္ျငာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္ ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ တင္ဆက္ခဲ့သည့္အတိုင္း ယခု ပါမစ္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 6P ေနာက္ဆက္တြဲ Amnesty စီမံခ်က္သည္ ယခင္ 6P တြင္ ပါမစ္မရရွိေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာထားသည္။ ေၾကာ္ျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ ။

ေၾကာ္ျငာခ်က္
_________

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကသည့္ တရားမဝင္ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလးရွားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားျပည္ထဲေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ယခင္ 2011 ၾသဂုတ္လမွ 2012 ခုႏွစ္ ဧပရယ္လအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ 6P အစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သူမ်ားမွ ပါမစ္မရရွိခဲ့သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို 2013 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 21 ရက္ေန႕မွ 2014 ဇန္နဝါရီလ 20 ရက္ေန႕အထိ 3 လတိတိေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္ ။

အဆိုပါအစီအစဥ္အရ ယခုမွ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (New Applicant) မ်ားအားလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ ယခင္ 6P ကာလအတြင္း မွတ္ပံုတင္ (Register) လုပ္ထားသူမ်ားကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မ်ားလက္ဝယ္ရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သံရံုးသုိ႕ လာေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္စရာမလိုပဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ပူထရာဂ်ာရာၿမိဳ႕ရွိ မေလးရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ Block D9 , 4th Floor သို႕အလုပ္ရွင္/သူေဌးတို႕ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ ။

- 6P အစီအစဥ္ျဖင့္မေလးရွား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၌ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 6P Slip
- အလုပ္ရွင္မွ ပါမစ္အတြက္အလိမ္ခံရေၾကာင္း အလုပ္သမား၏ ျဖစ္စဥ္အား ရဲသို႕တိုင္ၾကားထားေသာ စာ
- အလုပ္ရွင္၏ အာမခံခ်က္
- ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (မူရင္း)


ျမန္မာသံရံုး၌ ေငြသြင္း၍ ယာယီစာရြက္စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မထုတ္ရေသးသူမ်ား အေနျဖင့္ ယာယီစာရြက္စာတမ္းမူရင္အားတင္ျပ၍ သရံုး၌ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လာေရာက္ထုတ္ယူၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ မေလးရွား လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႕ အလုပ္ရွင္/သူေဌး ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။

သတိျပဳရမည္မွာ ျမန္မာ ႏွင့္ မေလးရွားအစိုးရတို႕အၾကား တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အထူးအစီအစဥ္မွာ သီးသန္႕ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ ညွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ။ ယင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္မည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္မံေၾကာ္ျငာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ 2011 - 2012 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 6P အစီအစဥ္တြင္ ပြဲစား/ ေအးဂ်င့္ / ေအးဂ်င့္ကုမၼဏီအခ်ဳိ႕၏ လိမ္လည္မႈ ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအႀကိမ္၌ အလုပ္ပါမစ္ မရရွိေသးေသာ သက္တမ္းရွိႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႕ကိုယ္စား အလုပ္ရွင္က ပူထရာဂ်ာရာရွိ မေလးရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန One - Stop - Center တြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို သတိျပဳႏိုင္ရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

2011 ခုႏွစ္တြင္ 6P အစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ပါမစ္ ကပ္ရန္အတြက္ မိမိတို႕လက္ဝယ္ ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ခါနီး ျဖစ္ေနပါက သံရံုးသုိ႕ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္စံုစမ္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

ယခင္ 6P တြင္ မေလးရွား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၌ လက္ေဗြႏွိ္ပ္၍ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး 6P Slip ရရွိထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာသံရံုး ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါက သံရံုးသို႕ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံရံုး
ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ။

ရက္စြဲ ၊ 2013 ေအာက္တိုဘာလ 19 ရက္မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...