ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၆-၁၁-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

Thursday, 31 October 2013

( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၃၁-၁ဝ-၂ဝ၁၃ မွ ၆-၁၁-၂ဝ၁၃ ) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
စိတ္ေအးခ်မ္းမည္။ အလုိျပည့္စံုမည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာင္း သတင္းႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳေတြ႕မည္။ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲတစ္ဦးထံမွ အေထာက္အကူရရွိမည္။ တစ္ပါးသူ ၏ ေမတၱာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥ

မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ က်န္းမာေရးကုိ အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ အေနအထုိင္ အသြားအလာမွားသည္ႏွင့္ အညံ့ ႀကံဳႏုိင္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႀကံငါးစိတ္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ
အရာရာ အဆင္ေျပမည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာမ်ား ႀကံဳမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကံေကာင္းျခင္း၊ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုးတက္ျခင္းမ်ား အခုိင္အမာ ျဖစ္ေပၚမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြ၊ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပန္ရ မည္။ လုပ္အားေၾကာင့္သာမက ကံေၾကာင့္ ေငြဝင္ျခင္း ႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွာ ေဖြျခင္းမ်ားျပဳ၍ အထူးေကာင္းသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႀကံသကာ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
ျပႆနာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ကုိယ့္အေပၚ ေႏွာင့္ ယွက္ေနသူမ်ား ဝန္းရံေနမည္။ လူေပါင္းမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား ျဖစ္မည္။ အိမ္ တြင္းေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။ ႐ံုးေရာက္ ဂတ္ ေရာက္ လိုက္လံေျဖရွင္းရမည္။ အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ား မျပဳရ။ မလိုအပ္ ဘဲ တစ္ပါးသူအား ကုိယ္လုပ္မည့္ကိစၥမ်ားကုိ ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ျခင္း ေျပာဆိုျခင္း မျပဳသင့္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ စက္ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႕ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
ဦးတည္လုိက္တုိင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥတိုင္း၌ အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ က်န္းမာေရး အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မိဘအႀကီးအကဲမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ပင္ပန္းရေသာ အေနအထား ရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဖို႕ ပညာ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ ဤကာလအတြင္း ေဆာင္ ရြက္သမွ် လူသိရွင္ၾကားျဖစ္မည္။ အကုန္အက် မ်ားတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ပိန္းပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခုိင္မာမည္။ တစ္ခုထက္မကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ကုိင္ရမည္။ အရပ္တစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီးလုပ္ေသာ ကိစၥမွ ထင္ရွားေသာ တက္လမ္းရွိမည္။မိသားစုတြင္ အိုးအိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ ျခင္းမ်ားရွိမည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ေနထုိင္မႈေနရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႀကံစည္ ေနသူမ်ားအဖို႕ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိမည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ၾကားမွ တက္လမ္းေပၚမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေနပုိင္းတြင္ ပဲပင္ေပါက္ေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
မူလရည္မွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာသည္တို႕ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္ေနသည္။ အပ်က္အစီး၊ အေပ်ာက္အရွ အကုန္အက် အလြန္မ်ားမည္။ အိမ္တြင္ က်န္းမာေရးအညံ့မ်ား တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ႀကံဳမည္။ တစ္ပါးသူ၏ ကတိ ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ မိမိအႀကံအစည္မ်ား ခြၽတ္ယြင္းမည္။ လုပ္ေနေသာအလုပ္ မ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
တစ္ပါးသူႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ ေျပျခင္း ရွိမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ ကုိယ္ေရးကုိုယ္တာကိစၥမွန္သမွ် ဦး စားေပး၍မရ။ စီစဥ္မထားဘဲ အမ်ားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ ရမည္။ မူလစိတ္ကူးထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရသည္တုိ႕ ကြာဟေန လင့္ကစား အဆံုးပုိင္းတြင္ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူမ်ား က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ သစ္ေတာ္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးအညံ့ ရွိမည္။ စိတ္ပင္ပန္းရမည္။ လူယံု ဒုကၡေပး မည္။ သစၥာမဲ့ေသာသူမ်ား၊ စကားမတည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္။ အမႈ ျပႆနာမ်ား၊ ႐ံုးေရာက္၊ ဂတ္ေရာက္ ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေရာေထြးၿပီး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ မနာလို အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။ ကုိယ့္အေပၚ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္သူမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳသူမ်ားဝန္းရံေနမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အုန္းညြန္႕တစ္ညြန္႕ ဘုရားကပ္လွဴပါ။


from- ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...