ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "အက်ဥ္းသားမိသားစုေတြ ေတြ႔ခြင့္မရ၊ ေပးခြင့္မရေတာ့ ဆိုၾကဆဲၾက"

Thursday, 31 October 2013

"အက်ဥ္းသားမိသားစုေတြ ေတြ႔ခြင့္မရ၊ ေပးခြင့္မရေတာ့ ဆိုၾကဆဲၾက"

video


from-Golden Worker

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...