ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မျမင္ဖူးေသးသူမ်ားအတြက္ သီေပါမင္းရဲ႕ ထိုးၿမဲလက္မွတ္မူရင္း

Thursday, 14 November 2013

မျမင္ဖူးေသးသူမ်ားအတြက္ သီေပါမင္းရဲ႕ ထိုးၿမဲလက္မွတ္မူရင္းသီေပါမင္းရဲ႕ ထုိးၿမဲလက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။
သမိုင္း၀င္အမွတ္အသားျဖစ္၍ မျမင္ဖူးေသးသူမ်ား 

အမွတ္တရသိမ္းထားလို႔ရပါသည္။
By မူလတင္သူ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...