ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာလား

Saturday, 7 December 2013

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာလား


Photo: ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာလား
Saturday, December 7, 2013

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားစြာ ပါလာတတ္၏္။ “ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ”၊ “ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္တိရစၦာန္မွ ထိိခိုက္နာက်င္ျခင္း မရွိပါ”၊ “ ဒါမ်ဳိးကုိ အိမ္မွာ ျပန္မလုပ္ၾကည့္ပါနဲ႕” စသျဖင့္ သတိေပး ေလ့ရွိၾကသည္။ 

ယခုအခါ ဂ်ပန္တာယာကုမၸဏီ Autoway က ေၾကညာကမူ 
ႏွလံုးေရာဂါသည္သာမက ထိတ္လန္႕တက္သူမ်ား မၾကည့္ရန္ က်န္းမာေရး သတိေပးခ်က္မ်ား တသီတသန္းႀကီး ေဖာ္ျပကာ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

Autoway မွ တာယာေၾကာ္ျငာ The ring ႏွင့္ The Grudge ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္ သရဲကားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ အလြန္ထိတ္လန္႕ဖြယ္ေကာင္းေနသည့္ အတြက္ အခန္႕မသင့္လွ်င္ ႏွလံုးရပ္သြားႏိုင္ေလာက္၏္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာကို မွားယြင္းေသာနည္းလမ္္းျဖင့္ လူစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း You Tube တြင္ ၾကည့္ရႈသူ သံုးသန္းေက်ာ္ ရွိလာသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေသာ ေၾကညာဟု ပင္ဆုိရလိမ့္္မည္။

ေၾကာ္ျငာ ဗီဒီယုိဖိုင္ မေပၚလာမီ သတိေပးထားခ်က္မွာ “ ႏွလံုးေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။ စိတ္ပုိင္း ၊ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနရသူမ်ား မၾကည့္သင့္ပါ။ တစ္စံုတရာ ထိခုိက္နာက်င္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ စိတ္ထိခုိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ တာ၀န္မဟုတ္ပါ “ ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 

ထုိသုိ႕ သတိေပးခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ စတင္လုိက္သည့္အတြက္ယင္း
ေၾကာ္ျငာကုိ မၾကည့္ဘဲမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သလုိ 
ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။

ထုိ႕အတြက္ Autoway အေရာင္းဆုိင္တြင္ ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ တာယာ၀ယ္ယူသူ မည္မွ်တန္းစီေနၾကမည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာကုိ အေမွာခန္းထဲတြင္ နားက်ပ္တပ္ကာ တစ္ကိုယ္တည္း ၾကည့္ရႈရန္မွာမူ လူတုိင္း အတြက္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါသည္။

Ref: TofI
The Myanma Age
ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ၾကည့္လုိက္္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ားစြာ ပါလာတတ္၏္။ “ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ”၊ “ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မည္သည့္တိရစၦာန္မွ ထိိခိုက္နာက်င္ျခင္း မရွိပါ”၊ “ ဒါမ်ဳိးကုိ အိမ္မွာ ျပန္မလုပ္ၾကည့္ပါနဲ႕” စသျဖင့္ သတိေပး ေလ့ရွိၾကသည္။

ယခုအခါ ဂ်ပန္တာယာကုမၸဏီ Autoway က ေၾကညာကမူ
ႏွလံုးေရာဂါသည္သာမက ထိတ္လန္႕တက္သူမ်ား မၾကည့္ရန္ က်န္းမာေရး သတိေပးခ်က္မ်ား တသီတသန္းႀကီး ေဖာ္ျပကာ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

Autoway မွ တာယာေၾကာ္ျငာ The ring ႏွင့္ The Grudge ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္ သရဲကားမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ အလြန္ထိတ္လန္႕ဖြယ္ေကာင္းေနသည့္ အတြက္ အခန္႕မသင့္လွ်င္ ႏွလံုးရပ္သြားႏိုင္ေလာက္၏္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားက စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာကို မွားယြင္းေသာနည္းလမ္္းျဖင့္ လူစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း You Tube တြင္ ၾကည့္ရႈသူ သံုးသန္းေက်ာ္ ရွိလာသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေသာ ေၾကညာဟု ပင္ဆုိရလိမ့္္မည္။

ေၾကာ္ျငာ ဗီဒီယုိဖိုင္ မေပၚလာမီ သတိေပးထားခ်က္မွာ “ ႏွလံုးေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေတာ္ပါ။ စိတ္ပုိင္း ၊ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနရသူမ်ား မၾကည့္သင့္ပါ။ တစ္စံုတရာ ထိခုိက္နာက်င္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ စိတ္ထိခုိက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ တာ၀န္မဟုတ္ပါ “ ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။

ထုိသုိ႕ သတိေပးခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ စတင္လုိက္သည့္အတြက္ယင္း
ေၾကာ္ျငာကုိ မၾကည့္ဘဲမေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္သလုိ
ျဖစ္ေနေတာ့ သည္။

ထုိ႕အတြက္ Autoway အေရာင္းဆုိင္တြင္ ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ တာယာ၀ယ္ယူသူ မည္မွ်တန္းစီေနၾကမည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာကုိ အေမွာခန္းထဲတြင္ နားက်ပ္တပ္ကာ တစ္ကိုယ္တည္း ၾကည့္ရႈရန္မွာမူ လူတုိင္း အတြက္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါသည္။

Ref: TofI
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...