ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ညစ္ပတ္ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ေရျပင္(6 photos)

Saturday, 4 January 2014

ညစ္ပတ္ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ေရျပင္(6 photos)

သတင္းနွင့္စြယ္စံု's photo.

===============================
ကန္ေတာ္ႀကီးကန္ေရျပင္သည္ ယခုအခါ Cyano baecteria မ်ား လြန္စြာပြားမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ကန္ေရသည္မသန္႕ရွင္းေတာ့ပဲ Algae မွားျဖင့္စိမ္းေနၿပီး ေရအတြင္းတြင္လည္း ေအာက္စီဂ်င္မရွိေတာ့ပဲ
ငါးမ်ားလည္းေသဆံုးသြားၿပီး့္ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူမ်ား ေရကန္အတြင္းသို႕ ဆင္းသက္ရိုက္ကူးျခင္း/ခုန္ခ်ျခင္း/ဒိုင္ဗင္ထိုးျခင္းလံုးဝမလုပ္သင့္ ။။
ကန္ေတာ္ႀကီးေရသည္အသံူးျပဳရန္လံုးဝမသင့္ေတာ္ေတာ့ပါ။အပုတ္နံ႕မ်ားလည္းထြက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။
Cyanobaecteria မ်ား ေၾကာင့္ လူမ်ားကူးစက္ေရာဂါရရွိလိမ့္မည္ ။။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား လံုးဝသိရွိ/နားလည္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ဆင္ျခင္ၾကပါကုန္/။

credit : Kyaw Kyaw Lin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...