ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လူမတုိးေစမည့္ ဝတ္စုံသစ္ကုိ စကၤာပူ ေက်ာင္းသူ တီထြင္

Thursday, 6 February 2014

ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လူမတုိးေစမည့္ ဝတ္စုံသစ္ကုိ စကၤာပူ ေက်ာင္းသူ တီထြင္

Photo: ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ လူမတုိးေစမည့္ ဝတ္စုံသစ္ကုိ စကၤာပူ ေက်ာင္းသူ တီထြင္

စကၤာပူႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္မွ ဒီဇိုင္းအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ဉာဏ္ရည္ စမ္းသပ္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေက်ာင္းသူေလး ဆီယူမင္ခ်န္က အထူးျခားဆံုး စိတ္ကူးကို ပံုေဖာ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ မီခ်န္သည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ တက္သြားသည့္အခါ အျခားသူမ်ား အနားမကပ္ႏိုင္သည့္ ဝတ္စံုတစ္ခုကို တီထြင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းဝတ္စံုသည္ ဆူးခၽြန္မ်ားစြာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနၿပီး အနားကပ္လာသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

အမွန္အားျဖင့္မူ မီခ်န္၏ ဝတ္စံုသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခုိက္ေစမည္ မဟုတ္ေခ်။ သူမသည္ သာမန္ ကုန္မာဆိုင္ တစ္ခုမွ ပလပ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ယင္းဝတ္စံုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမအနီးအနားတြင္ ရွိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ တိုးကပ္မလာရဲေသာေၾကာင့္ မီခ်န္ အေနျဖင့္ ဘတ္စ္ကားစီးသည့္အခါ ကားက်ပ္သည့္ ဒုကၡ ကင္းေဝးေနမည္ ျဖစ္သည္။ Spike Away ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ပလပ္စတစ္ ဝတ္စံုတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ဆူးခၽြန္မ်ားမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ပလပ္စတစ္ေခ်ာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္အႏၲရာယ္ ေပးမည္ မဟုတ္ဟု မီခ်န္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

မီခ်န္သည္ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီဇိုင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါ ဖန္တီးမႈ လက္ရာကို ျပသခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္ကို ဂ်ာမန္သား အႏုပညာေျမာက္ ပရိေဘာဂ လက္ရာမ်ား ဖန္တီးသည့္ ပညာရွင္ ဝါနာအက္စ္လင္ဂါက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ျခားဖြယ္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းဝတ္စံုကို တစ္ပိုင္းစီ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ဝါယာႀကိဳးေလးမ်ားကို မီခ်န္က အသံုးျပဳထားသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယင္းဝတ္စုံမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ စီစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။
စကၤာပူႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္မွ ဒီဇိုင္းအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ဉာဏ္ရည္ စမ္းသပ္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေက်ာင္းသူေလး ဆီယူမင္ခ်န္က အထူးျခားဆံုး စိတ္ကူးကို ပံုေဖာ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ မီခ်န္သည္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ တက္သြားသည့္အခါ အျခားသူမ်ား အနားမကပ္ႏိုင္သည့္ ဝတ္စံုတစ္ခုကို တီထြင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ယင္းဝတ္စံုသည္ ဆူးခၽြန္မ်ားစြာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနၿပီး အနားကပ္လာသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

အမွန္အားျဖင့္မူ မီခ်န္၏ ဝတ္စံုသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခုိက္ေစမည္ မဟုတ္ေခ်။ သူမသည္ သာမန္ ကုန္မာဆိုင္ တစ္ခုမွ ပလပ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ယင္းဝတ္စံုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမအနီးအနားတြင္ ရွိေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ တိုးကပ္မလာရဲေသာေၾကာင့္ မီခ်န္ အေနျဖင့္ ဘတ္စ္ကားစီးသည့္အခါ ကားက်ပ္သည့္ ဒုကၡ ကင္းေဝးေနမည္ ျဖစ္သည္။ Spike Away ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ပလပ္စတစ္ ဝတ္စံုတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ဆူးခၽြန္မ်ားမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ ပလပ္စတစ္ေခ်ာင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္အႏၲရာယ္ ေပးမည္ မဟုတ္ဟု မီခ်န္က ရွင္းျပခဲ့သည္။

မီခ်န္သည္ တကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒီဇိုင္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါ ဖန္တီးမႈ လက္ရာကို ျပသခဲ့သည္။ ထုိအစီအစဥ္ကို ဂ်ာမန္သား အႏုပညာေျမာက္ ပရိေဘာဂ လက္ရာမ်ား ဖန္တီးသည့္ ပညာရွင္ ဝါနာအက္စ္လင္ဂါက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ျခားဖြယ္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းဝတ္စံုကို တစ္ပိုင္းစီ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ဝါယာႀကိဳးေလးမ်ားကို မီခ်န္က အသံုးျပဳထားသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယင္းဝတ္စုံမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ စီစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...