ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ခန္႔ မွ စ၍ သည္းသည္းမဲမဲ ႐ြာေန ခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တၿမိဳ႕ လုံးရွိ လမ္းမ်ား ပိုမို ကားက်ပ္ေနခဲ့သည္။

Thursday, 12 June 2014

ယေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ခန္႔ မွ စ၍ သည္းသည္းမဲမဲ ႐ြာေန ခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တၿမိဳ႕ လုံးရွိ လမ္းမ်ား ပိုမို ကားက်ပ္ေနခဲ့သည္။

Myanmar Online News's photo.

ေရလ်ံေနေသာလမ္းမ်ားကိုျဖတ္လာရသည့္ကားမ်ားလည္း လမ္းေဘးထိုးရပ္ကုန္ၾကသလို၊ေရနည္းရာ လုေမာင္းေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ရက္မ်ားထက္ ပိုမိုစိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ၾကရသည္။ရုးံ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္းရုးံခ်ိန္မွီနိုင္ရန္ခက္ခဲလာၾကသည္။
ထိုအတူ ယေန့နံနက္ပိုင္းက ပါရမီလမ္းႏွင့္ျပည္လမ္းေထာင့္ တြင္ အမ်ိိဳးသမီးတစ္ဦး ကိုယ္ပိုင္ကားေပၚတြင္ တက္ျပီးရပ္သည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုလည္းထူးျခားစြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးကို လည္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သူ႔ကားတြင္းသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဓါတ္ပံု-Honey Mg Mg မွေက်းဇူးျပဳသည္။
Popular Myanmar News Journal
(5 photos)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...