ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သန္းေခါင္ယံနဲ႔ နံနက္ ၄ နာရီၾကားမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသႏႈန္း ဘာလို႔ျမင့္သလဲ

Monday, 9 June 2014

သန္းေခါင္ယံနဲ႔ နံနက္ ၄ နာရီၾကားမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသႏႈန္း ဘာလို႔ျမင့္သလဲ

ညဥ့္သန္းေခါင္ႏွင့္ နံနက္ ၄ နာရီၾကားအခ်ိန္မွာ ညဥ့္နက္သည္အထိ က်င္းပေသာ ပါတီပဲြမ်ားသြားခ်ိန္၊ ေကာင္းစြာအိပ္စက္အနားယူ ခ်ိန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္သိထားျခင္းအျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသေလ့ရွိေသာ အခ်ိန္ဟုလည္း သိရသည္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမႈမ်ားမွာ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း (သို႔မဟုတ္) ညေနပုိင္းအခ်ိန္မ်ားထက္ ညဥ့္သန္းေခါင္ႏွင့္ နံနက္ ၄ နာရီၾကားတြင္ မ်ားစြာျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ေသေၾကာင္းၾကံရန္ အၾကံရျခင္းႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္းမွာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကိစၥျဖစ္သနည္းဆုိသည္ကို ကူညီေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ညအခ်ိန္ကိုယ္ခႏၶာဇီ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမႈ သက္ဆုိင္ႏုိင္သည္ဆုိျခင္းကို ယခုေလ့လာမႈ အခ်က္အလက္မ်ားက ပထမဆုံး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပုံေပၚသည္ဟု ဖီလာေဒးဖီးယားရွိ ပင္နီဇြယ္ဗန္းနီးယားတကၠသိုလ္ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ မုိက္ကယ္ပဲက ေျပာသည္။
အိပ္မက္ဆုိးမ်ားမက္ျခင္းႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္းတို႔မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသရန္ အၾကံရျခင္းႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ ညဘက္မ်က္စိေၾကာင္ေနျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သက္ေသမႈအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကို ယခုေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ သတ္ေသမႈႏႈန္းမွာ နံနက္ ၂ နာရီႏွင့္နံနက္ ၂ နာရီ ၅၉ မိနစ္ၾကား အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ညဥ့္သန္းေခါင္ေက်ာ္ၿပီး တစ္နာရီ တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈႏႈန္းမွာ ၁၀ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။
နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ္ၾကား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ တစ္ေန႔တာကို အခ်ိန္ ၆ နာရီစီပိုင္းျခားေလ့လာရာတြင္ ညဥ့္သန္းေခါင္ႏွင့္ နံနက္ ၅ နာရီ ၅၉ မိနစ္ၾကား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈနည္းမွာ ေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္ထက္ ၃ ဒသမ ၆ ဆပိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ ယခုေလ့လာမႈတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသမႈေပါင္း ၃၅၃၃၂ မႈ ပါ၀င္သည္။
အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ျခင္းကို ကုသေပးျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္  ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မစၥတာပဲေလ့စ္က ေျပာသည္။ ယင္းေလ့လာမႈကို အြန္လုိင္းဂ်ာနယ္ Sleep တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
-Internet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...