ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၾသစေၾတးလ်ငါဖမ္းသမားႏွစ္ဦး ငါးမန္းျဖဴႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ (႐ုပ္/သံ)

Thursday, 17 January 2013

ၾသစေၾတးလ်ငါဖမ္းသမားႏွစ္ဦး ငါးမန္းျဖဴႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ (႐ုပ္/သံ)

ၾသစေၾတးလ်ေရျပင္တြင္ ငါးဖမ္းသမားႏွစ္ဦးက အလြယ္တကူ ေတြ႕ရခဲေသာ ငါးမန္းျဖဴႀကီးတစ္ေကာင္ႏွင့္ အနီးကပ္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ CNN သတင္းထုတ္လႊင့္မႈ။
Planet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...