ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႀကံ့ မ်ားေ႐ွ႕ အမွတ္ တရ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္သည့္ အမ်ုိးသမီး ႀကံ့ေဝွ႕ခံရ

Thursday, 17 January 2013

ႀကံ့ မ်ားေ႐ွ႕ အမွတ္ တရ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္သည့္ အမ်ုိးသမီး ႀကံ့ေဝွ႕ခံရ

Photo: ႀကံ့မ်ားေ႐ွ႕ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ုိက္သည့္ အမ်ုိးသမီး ႀကံ့ေဝွ႕ခံရ<br /><br />
Thursday, January 17, 2013</p><br />
<p>ႀကံ႕ႀကီးမ်ား ေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု အရိုက္ခံခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီး<br /><br />
တစ္ဦး ႀကံ႕က ဝင္ေဝွ႔သျဖင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝ သားရိုင္း ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်န္တယ္လ္ ေဘယာသည္ ေဒသခံ သားရိုင္း တိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း ႀကံ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ သြားေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပံု အရိုက္ခံခဲ့သည္။</p><br />
<p>သူမသည္ ဆာဖာရီ ဥယ်ာဥ္အတြင္း လွည့္လည္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္အတြင္းမွ အျပင္ထြက္ကာ ဓာတ္ပံု အရိုက္ခံခဲ့သည့္ေနာက္<br /><br />
အဆိုပါ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း<br /><br />
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဆးရံုပါ ေရာက္သြားရရွာျခင္း ျဖစ္သည္။ Bull Rhino အမ်ိဳးအစား ႀကံ႕နက္ႀကီးသည္ အဆိုပါ ဓာတ္ပံုကို ရိုက္ကူးၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ခ်န္တယ္လ္ကို အရွိန္ႏွင့္ ေဝွ႔ပစ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။</p><br />
<p>Planet Myanmar Network
ႀကံ႕ႀကီးမ်ား ေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု အရိုက္ခံခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ႀကံ႕က ဝင္ေဝွ႔သျဖင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝသားရိုင္းဥယ်ာဥ္တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်န္တယ္လ္ ေဘယာသည္ ေဒသခံသားရိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ အႀကံျပဳခ်က္အတုိင္း ႀကံ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ သြားေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပံုအရိုက္ခံခဲ့သည္။
သူမသည္ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္အတြင္း လွည့္လည္ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္အတြင္းမွ အျပင္ထြက္ကာဓာတ္ပံုအရိုက္ခံခဲ့သည့္ေနာက္ အဆိုပါအမွတ္တရဓာတ္ပံုကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္ တြဲ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဆးရံုပါ ေရာက္သြားရရွာျခင္း ျဖစ္သည္။ Bull Rhino အမ်ိဳးအစား ႀကံ႕နက္ႀကီးသည္ အဆိုပါ ဓာတ္ပံုကို ရိုက္ကူးၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ခ်န္တယ္လ္ကို အရွိန္ႏွင့္ ေဝွ႔ပစ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
From : Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...