ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟိုတယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွန္တုန္း ျပည္နယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟုိတယ္

Monday, 21 January 2013

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟိုတယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွန္တုန္း ျပည္နယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟုိတယ္

Photo: တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟိုတယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွန္တုန္း ျပည္နယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟုိတယ္အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ဟိုတယ္တြင္ Capsule (ေဆးေတာင့္ အသြင္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ အခန္း) အခန္းေပါင္း ၁ဝဝ ခန္႔ ပါရွိၿပီး အဆိုပါ အခန္း တစ္ခန္းစီတြင္ LCD တီဗြီတစ္လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ စားပြဲတစ္လံုး၊ Wifi အင္တာနက္စနစ္၊ မွန္တင္ခံု တစ္လံုးႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ အိပ္စက္ႏုိင္ေသာ အိပ္ရာ တစ္ခုတို႔ ပါရွိသည္။ အဆိုပါ ဟုိတယ္ အခန္းငယ္ တစ္ခုစီသည္ အနံ ႏွစ္မီတာခြဲႏွင့္ အျမင့္ ၁ ဒသမ ၂ မီတာ ရွိသည္။ ဟိုတယ္ အခန္းခကုိ ပြင့္လင္း ရာသီခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယြမ္ေငြ ၈ဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခား အခ်ိန္မ်ား တြင္ ၄၅ ယြမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Capsule ဟုိတယ္သည္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ နည္းပါးသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ ေရပန္းစား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟိုတယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွန္တုန္း ျပည္နယ္ ခ်င္းေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး Capsule ဟုိတယ္အား ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ဟိုတယ္တြင္ Capsule (ေဆးေတာင့္ အသြင္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ အခန္း) အခန္းေပါင္း ၁ဝဝ ခန္႔ ပါရွိၿပီး အဆိုပါ အခန္း တစ္ခန္းစီတြင္ LCD တီဗြီတစ္လံုး၊ ကြန္ပ်ဴတာ စားပြဲတစ္လံုး၊ Wifi အင္တာနက္စနစ္၊ မွန္တင္ခံု တစ္လံုးႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ အိပ္စက္ႏုိင္ေသာ အိပ္ရာ တစ္ခုတို႔ ပါရွိသည္။ အဆိုပါ ဟုိတယ္ အခန္းငယ္ တစ္ခုစီသည္ အနံ ႏွစ္မီတာခြဲႏွင့္ အျမင့္ ၁ ဒသမ ၂ မီတာ ရွိသည္။ ဟိုတယ္ အခန္းခကုိ ပြင့္လင္း ရာသီခ်ိန္တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယြမ္ေငြ ၈ဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခား အခ်ိန္မ်ား တြင္ ၄၅ ယြမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Capsule ဟုိတယ္သည္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ နည္းပါးသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ ေရပန္းစား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...