ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်ဳိး၍ပင္ မက်ဳိးႏုိင္သည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ iPad

Wednesday, 23 January 2013

ခ်ဳိး၍ပင္ မက်ဳိးႏုိင္သည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ iPad


Photo: ခ်ဳိး၍ပင္ မက်ဳိးႏုိင္သည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ iPad 
Wednesday, January 23, 2013

အလြယ္တကူ ေကြးေကာက္ ႏုိင္ေအာင္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သတၱဳမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ iPad ကုိ Apple က စတင္ သ႐ုပ္ျပ လုိက္ပါၿပီ။ စကၠဴ တစ္ရြက္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ပါးလႊာ လွသည့္ အဆုိပါ iPad ကို အလြယ္ တကူ ေကြးညႊတ္၍ ရရန္ ပလတ္စတစ္ေလာဂ်စ္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ ထားသည္ဟု Queen တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ မ်ားက ရွင္းျပသည္။ 

အဆုိပါ iPad ကုိ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္တြင္ က်င္းပသည့္ Consumer Electronics Show ပြဲမွာ ျပသ သြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Queen တကၠလုိလ္ရွိ Human Media ဓာတ္ခြဲ ခန္းမွ စမ္းသပ္ လိုက္သည့္ စကၠဴတမွ် ပါးလႊာလွေသာ အဆုိပါ iPad ကို Paper Tab ဟု အမည္ ေပးထားသည္။ ပလတ္စတစ္ ေလာဂ်စ္ နည္းပညာသာ ေခတ္စား လာလွ်င္ အလြန္ပါး လႊာလွသည့္ Ultra-Notebook မ်ား ေနရာမွာ ပင္ အစားထိုး ဝင္လာ
ႏုိင္သည္ဟု နည္းပညာ ပါရဂူ ဗာတီဂယ္က သုံးသပ္ ထားသည္။

Yatanarponအလြယ္တကူ ေကြးေကာက္ ႏုိင္ေအာင္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သတၱဳမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ iPad ကုိ Apple က စတင္ သ႐ုပ္ျပ လုိက္ပါၿပီ။ စကၠဴ တစ္ရြက္ ကဲ့သုိ႔ပင္ ပါးလႊာ လွသည့္ အဆုိပါ iPad ကို အလြယ္ တကူ ေကြးညႊတ္၍ ရရန္ ပလတ္စတစ္ေလာဂ်စ္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ ထားသည္ဟု Queen တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ မ်ားက ရွင္းျပသည္။

အဆုိပါ iPad ကုိ လတ္စ္ဗီးဂတ္စ္တြင္ က်င္းပသည့္ Consumer Electronics Show ပြဲမွာ ျပသ သြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Queen တကၠလုိလ္ရွိ Human Media ဓာတ္ခြဲ ခန္းမွ စမ္းသပ္ လိုက္သည့္ စကၠဴတမွ် ပါးလႊာလွေသာ အဆုိပါ iPad ကို Paper Tab ဟု အမည္ ေပးထားသည္။ ပလတ္စတစ္ ေလာဂ်စ္ နည္းပညာသာ ေခတ္စား လာလွ်င္ အလြန္ပါး လႊာလွသည့္ Ultra-Notebook မ်ား ေနရာမွာ ပင္ အစားထိုး ဝင္လာ
ႏုိင္သည္ဟု နည္းပညာ ပါရဂူ ဗာတီဂယ္က သုံးသပ္ ထားသည္။

Yatanarpon

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...