ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Model – Khin Thazin | ခိုင္သဇင္

Wednesday, 23 January 2013

Model – Khin Thazin | ခိုင္သဇင္

Khin Thazin - Model Posing on the Street (11)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (1)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (2)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (3)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (4)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (5)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (6)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (7)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (8)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (9)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (10)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (12)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (13)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (14)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (15)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (16)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (17)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Khin Thazin - Model Posing on the Street (18)
Khin Thazin – Model Posing on the Street

Model – Khin Thazin | ခိုင္သဇင္
Education: Bachelor of Laws (LLB)
Photo: Leopard
Photos from Facebook.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...