ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အလွျပင္ဆုိင္ အလုပ္သမား တစ္ဦးထံမွ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ ႀကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

Friday, 1 February 2013

အလွျပင္ဆုိင္ အလုပ္သမား တစ္ဦးထံမွ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ ႀကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္


Photo: အလွျပင္ဆုိင္ အလုပ္သမား တစ္ဦးထံမွ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ ႀကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

1.2.2013

ႀကည္႔ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ အလွၿပင္ဆိုင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေသတၲာ
အတြင္းမွ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႔ရွိရမႈအေပၚ ႀကည္႔ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုးမွ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ၿဖင္႔ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္
ခဲ႔ေႀကာင္း အဆိုပါ တရားရံုးမွ သိရသည္။

Shan Newsႀကည္႔ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ အလွၿပင္ဆိုင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေသတၲာ
အတြင္းမွ က်ည္ဆန္မ်ား ေတြ႔ရွိရမႈအေပၚ ႀကည္႔ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ တရားရံုးမွ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) ၿဖင္႔ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္
ခဲ႔ေႀကာင္း အဆိုပါ တရားရံုးမွ သိရသည္။

Shan News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...