ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေလနွင့္ေရမရိွဘဲ စိုက္ပို်းထားသည့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံငယ္

Friday, 1 February 2013

ေလနွင့္ေရမရိွဘဲ စိုက္ပို်းထားသည့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံငယ္


Photo: ေလနွင့္ေရမရိွဘဲ စိုက္ပို်းထားသည့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံငယ္

နွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္အတြင္းမွာ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းရန္လိုသည့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံတစ္ခုကို ေဒးဗစ္လက္တီမာ ဆိုသူက လက္ေတြ့ သရုပ္ျပနိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ၁၉၆၀ျပည့္နွစ္က ေဒးဗစ္လက္တီမာဆိုသည့္ ဥယ်ာဥ္မွူးတစ္ဦးသည္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲတြင္ ပန္းျခံအငယ္စားတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံကို ျပင္ပေလနွင့္ ေရတို့ျဖင့္ မထိေတြ့ေစဘဲ ကိုယ္ပိုင္သဘာ၀ ေဂဟစနစ္ျဖင့္ ၾကီးထြားလာရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ေဒးဗစ္က သူ့ပန္းျခံငယ္ကို ၁၉၇၂ခုနွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းခဲ့ျပီး အဆိုပါဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ကို အလံုပိတ္ထားခဲ့သည္မွာ ယေန့ထက္တိ တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ့ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲမွ ပန္းမ်ားသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္စတင္ ပို်းေထာင္စဥ္ကတည္းက ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားေသာ ေရ၊ ေလနွင့္ ေျမၾသဇာတို့ကိုသာ အမီွသဟဲျပုျပီး ရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ့သည္။ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲမွ အပင္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အစာခ်က္လုပ္ရန္ အတြက္မူ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပုခဲ့ရသည္။ ယင္းသို့ရွင္သန္ ၾကီးထြားနိုင္ရန္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ဥယ်ာဥ္ နည္းပညာကို ေဒးဗစ္က စနစ္တက်တီထြင္ ၾကံဆခဲ့၍ သူ့ဖန္ေပါင္း ေခ်ာင္ဥယ်ာဥ္မွာ ၁၀စုနွစ္ ငါးစုၾကာမွ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းရန္လိုသည္။

Credit to :SMGနွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္အတြင္းမွာ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းရန္လိုသည့္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံတစ္ခုကို ေဒးဗစ္လက္တီမာ ဆိုသူက လက္ေတြ့ သရုပ္ျပနိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ၁၉၆၀ျပည့္နွစ္က ေဒးဗစ္လက္တီမာဆိုသည့္ ဥယ်ာဥ္မွူးတစ္ဦးသည္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲတြင္ ပန္းျခံအငယ္စားတစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲက ပန္းျခံကို ျပင္ပေလနွင့္ ေရတို့ျဖင့္ မထိေတြ့ေစဘဲ ကိုယ္ပိုင္သဘာ၀ ေဂဟစနစ္ျဖင့္ ၾကီးထြားလာရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ေဒးဗစ္က သူ့ပန္းျခံငယ္ကို ၁၉၇၂ခုနွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းခဲ့ျပီး အဆိုပါဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ကို အလံုပိတ္ထားခဲ့သည္မွာ ယေန့ထက္တိ တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ့ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲမွ ပန္းမ်ားသည္ ပန္းဥယ်ာဥ္စတင္ ပို်းေထာင္စဥ္ကတည္းက ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားေသာ ေရ၊ ေလနွင့္ ေျမၾသဇာတို့ကိုသာ အမီွသဟဲျပုျပီး ရွင္သန္ၾကီးထြားခဲ့သည္။ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲမွ အပင္ငယ္မ်ား အေနျဖင့္ အစာခ်က္လုပ္ရန္ အတြက္မူ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပုခဲ့ရသည္။ ယင္းသို့ရွင္သန္ ၾကီးထြားနိုင္ရန္ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ဥယ်ာဥ္ နည္းပညာကို ေဒးဗစ္က စနစ္တက်တီထြင္ ၾကံဆခဲ့၍ သူ့ဖန္ေပါင္း ေခ်ာင္ဥယ်ာဥ္မွာ ၁၀စုနွစ္ ငါးစုၾကာမွ တစ္ၾကိမ္သာ ေရေလာင္းရန္လိုသည္။

Credit to :SMG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...