ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တရားမဝင္ ႀကံ႕ခ်ဳိ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အာဖရိကမွ အာရွေဒသသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ လာခဲ႕

Sunday, 24 February 2013

တရားမဝင္ ႀကံ႕ခ်ဳိ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အာဖရိကမွ အာရွေဒသသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ လာခဲ႕


Photo: တရားမဝင္ ႀကံ႕ခ်ဳိ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အာဖရိကမွ အာရွေဒသသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ လာခဲ႕

ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ပိုင္း ကာလတို အတြင္း ႀကံ့ေကာင္ေရ ၉ဝ ေက်ာ္ခန္႔ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရ ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွ ေဒသတြင္ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ႀက့့ံမ်ား အသတ္ ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ဂ်ာဗား ႀကံ့မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ Vietnamese ႀကံ့မ်ဳိးႏြယ္စိတ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့သည္။

အလားတူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာရွ ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႀကံ့ေပါင္း ၆၆၈ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၌ ေရႊထက္ပင္ ပိုမို တန္ဖိုး ႀကီးမားေနသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆင္စြယ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ အာမခံခ်က္ ေပးၿပီး ေနာက္ အျခား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ တိရစၧာန္ မ်ား၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈ မွာလည္း ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦး၏ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ႀကံ့ခ်ဳိျဖင့္ သက္သာေစသည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလ သတင္းေၾကာင့္ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းကြက္မွာ ပိုမို ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ဇီဝမ်ဳိးကြဲမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိး လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ႀကံ့မ်ား သတ္ျဖတ္ ေနမႈအား ကာကြယ္တားဆီး ရာတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ေရးရာ ဝန္ႀကီး အက္ဒ္နာမို လီဝါက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ပိုင္း ကာလတို အတြင္း ႀကံ့ေကာင္ေရ ၉ဝ ေက်ာ္ခန္႔ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရ ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွ ေဒသတြင္ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ႀက့့ံမ်ား အသတ္ ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ဂ်ာဗား ႀကံ့မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ Vietnamese ႀကံ့မ်ဳိးႏြယ္စိတ္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့သည္။

အလားတူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာရွ ေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႀကံ့ေပါင္း ၆၆၈ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၌ ေရႊထက္ပင္ ပိုမို တန္ဖိုး ႀကီးမားေနသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆင္စြယ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ အာမခံခ်က္ ေပးၿပီး ေနာက္ အျခား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ တိရစၧာန္ မ်ား၏ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈ မွာလည္း ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး တစ္ဦး၏ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ႀကံ့ခ်ဳိျဖင့္ သက္သာေစသည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလ သတင္းေၾကာင့္ ႀကံ့ခ်ဳိ ေစ်းကြက္မွာ ပိုမို ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတို႔ အၾကား ဇီဝမ်ဳိးကြဲမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထုိး လုိက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ႀကံ့မ်ား သတ္ျဖတ္ ေနမႈအား ကာကြယ္တားဆီး ရာတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ ေရးရာ ဝန္ႀကီး အက္ဒ္နာမို လီဝါက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...