ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒိုက္ဦး နဲ ့ ေညာင္ေလး ပင္ ရဲ ေတြ က တည္းခို ခြင့္ မေပး လို ့ အခက္ႀကံဳ ရသည့္ ကမာၻ လည့္ ခရီးသြားမ်ား

Saturday, 2 February 2013

ဒိုက္ဦး နဲ ့ ေညာင္ေလး ပင္ ရဲ ေတြ က တည္းခို ခြင့္ မေပး လို ့ အခက္ႀကံဳ ရသည့္ ကမာၻ လည့္ ခရီးသြားမ်ား

ဒိုက္ဦး နဲ ့ ေညာင္ေလး ပင္ ရဲ ေတြ က တည္းခို ခြင့္ မေပး လို ့ အခက္ႀကံဳ
ရသည့္ ကမာၻ လည့္ ခရီးသြား

၃၁.၁.၂၀၁၃ ညေန၀၄.၀၀၀န္က်င္ခန္ ့တြင္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သို ့ ရန္ကုန္ မွ မန္ေလးကို စက္ဘီးၿဖစ္ခရီသြားမည္ Belgian ႏိုင္ငံသား
အသက္ ၅၉ ရိွ Heiz Zimmer ဆိုသူေရာက္ရိွလိုလာပါတယ္(စက္ဘီးၿဖစ္)
အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီၿဖစ္သည္အတြက္ မန္ေလးလမ္းမေပၚရိွ သိရီမဂၤလာေက်ာငး္တိုက္ ဆရာေတာ္ထံ
တစ္ညတာအိပ္စက္ရန္ခြင့္ေတာင္းပါတယ္ ဆရာေတာ္မွခြင္ၿပဳပါတယ္ ၊။၁၅ မိနစ္ ခန္ ့ၾကာေသာ္….ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မွေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ားွးေရာက္ရိွလာၿပီး HeizZimmer
အားဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မွာအိပ္စက္ခြင္းမၿပဳပဲ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သိုခရီးဆက္ပါဆိုၿပီးပုတ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ေရာက္ေသာ္လည္ ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ားေရာက္ရိွလာၿပီး
ဒီၿမိဳ ့မွ ဟိုတယ္ နဲ ့ တည္ခို ့ခန္း မရိွဟုဆိုက ပဲခူးၿမိဳ ့သိုၿပန္ရန္ပုတ္ထုတ္လိုက္ၿပန္ပါတယ္။
Heiz Zimmer ဟာတစ္ညတာအိပ္စက္ဖို ့ရတက္ေပြရပါၿပီ းဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ား၏ေကာင္းမွူေၾကာင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မွေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ စက္ဘီးၿဖစ္ ၁ နာရီ ၾကာခရီး နွင္ ရပါတယ္
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ေရာက္ေသာ္လည္ ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ားကလက္မခံရ်္
Heiz Zimmer တစ္ေယာက္အခက္ေတြရပါၿပီး။ဒိုက္ဦး ကိုၿပန္ၿပီးသိရီမဂၤလာေက်ာင္တိုက္ဆရာေတာ္ထံ
အကူအညီေတာငး္မွၿဖစ္မည္ဟု Heiz Zimmer အေတြရၿပီးဒိုက္ဦးကိုၿပန္ပါတယ္။(စက္ဘီးၿဖစ္)ွ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳမွဒိုက္ဦးၿမိဳ့သို ့ စက္ဘီးၿဖစ္၁နာရီၾကာခရီးထပ္နွင္ရပါတယ္။
ဒိုက္ဦးၿမိဳ ့သိရီမဂၤလာေက်ာငး္တိုက္ ညေန ၀၆း၄၅ မွ ေမာပန္ၾကီးစြာၿဖစ္ Heiz Zimmer တစ္ေယာက္
ၿပန္ေရာက္လ႕ိုလာပါတယ္ ။ ဆရာေတာ္ ကေနာက္ထပ္ဘယ္မွသြားခြင္းမၿပဳေတာပဲ ေက်ာင္းမွပဲအိပ္စက္
ၿပီး ၁.၂.၂၀၁၃ နံနက္ မွ ဒိုက္ဦးၿမိဳ ့ မွ ၿဖဴး ၿမိဳ ့သို ့(စက္ဘီးၿဖစ္)ထြက္ခြာသြားပါေတာတယ္။

( Warmly Welcome & Take Care of Tourist) ႏိွင္ငံၿခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုကူညီပါ
ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကေတာ့ၿမိဳ ့နယ္တိုငး္မွာေတြရၿမင္ရပါတယ္။

ဒိုက္ဦးၿမိဳ ့ကသက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္မ်ားကေတာဒီလိုကူညီလိုက္တာပါ။

ဒိုက္ဦး ေဒသခံ တစ္ဦးက FNG အတြက္ သတင္းေပးပို ့သည္။
FNG

Credit to : ေခတ္သတင္း
https://www.facebook.com/excellencemedia

၃၁.၁.၂၀၁၃ ညေန၀၄.၀၀၀န္က်င္ခန္ ့တြင္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သို ့ ရန္ကုန္ မွ မန္ေလးကို စက္ဘီးၿဖစ္ခရီသြားမည္ Belgian ႏိုင္ငံသားအသက္ ၅၉ ရိွ Heiz Zimmer ဆိုသူေရာက္ရိွလိုလာပါတယ္(စက္
ဘီးၿဖစ္)အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီၿဖစ္သည္အတြက္ မန္ေလးလမ္းမေပၚရိွ သိရီမဂၤလာေက်ာငး္တိုက္ ဆရာေတာ္
ထံတစ္ညတာအိပ္စက္ရန္ခြင့္ေတာင္းပါတယ္ ဆရာေတာ္မွခြင္ၿပဳပါတယ္ ၊။၁၅ မိနစ္ ခန္ ့ၾကာေသာ္….ဒိုက္
ဦးၿမိဳ႕မွေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ားွးေရာက္ရိွလာၿပီး HeizZimmerအားဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မွာအိပ္စက္ခြင္
 မၿပဳပဲ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သိုခရီးဆက္ပါဆိုၿပီးပုတ္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ေရာက္ေသာ္လည္ ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ားေရာက္ရိွလာၿပီးဒီၿမိဳ ့မွ
ဟိုတယ္ နဲ ့ တည္ခို ့ခန္း မရိွဟုဆိုက ပဲခူးၿမိဳ ့သိုၿပန္ရန္ပုတ္ထုတ္လိုက္ၿပန္ပါတယ္။Heiz Zimmer ဟာတစ္
ညတာအိပ္စက္ဖို ့ရတက္ေပြရပါၿပီ းဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ ့လ၀ကအရာရိွမ်ား၏ေကာင္းမွူေၾကာင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕မွေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ စက္ဘီးၿဖစ္ ၁ နာရီ ၾကာခရီး နွင္ ရပါတယ္

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ ့သို ့ေရာက္ေသာ္လည္ ေဒသခံရဲအရာရိွမ်ားနဲ လ၀ကအရာရိွမ်ားကလက္မခံရ်္Heiz
Zimmer တစ္ေယာက္အခက္ေတြရပါၿပီး။ဒိုက္ဦး ကိုၿပန္ၿပီးသိရီမဂၤလာေက်ာင္တိုက္ဆရာေတာ္ထံအကူအညီ
ေတာငး္မွၿဖစ္မည္ဟု Heiz Zimmer အေတြရၿပီးဒိုက္ဦးကိုၿပန္ပါတယ္။
 
(စက္ဘီးၿဖစ္)ွ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳမွဒိုက္ဦးၿမိဳ့သို ့ စက္ဘီးၿဖစ္၁နာရီၾကာခရီးထပ္နွင္ရပါတယ္။ဒိုက္ဦးၿမိဳ ့သိရီ
မဂၤလာေက်ာငး္တိုက္ ညေန ၀၆း၄၅ မွ ေမာပန္ၾကီးစြာၿဖစ္ Heiz Zimmer တစ္ေယာက္ၿပန္ေရာက္လ႕ိုလာပါ
တယ္ ။ 
 
ဆရာေတာ္ ကေနာက္ထပ္ဘယ္မွသြားခြင္းမၿပဳေတာပဲ ေက်ာင္းမွပဲအိပ္စက္ၿပီး ၁.၂.၂၀၁၃ နံနက္ မွ ဒိုက္ဦး
ၿမိဳ ့ မွ ၿဖဴး ၿမိဳ ့သို ့(စက္ဘီးၿဖစ္)ထြက္ခြာသြားပါေတာတယ္။

( Warmly Welcome & Take Care of Tourist) ႏိွင္ငံၿခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုကူညီပါဆိုေသာဆိုင္း
ဘုတ္မ်ားကေတာ့ၿမိဳ ့နယ္တိုငး္မွာေတြရၿမင္ရပါတယ္။

ဒိုက္ဦးၿမိဳ ့ကသက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္မ်ားကေတာဒီလိုကူညီလိုက္တာပါ။
 
FNG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...