ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသမီးငယ္က မိဘနဲ႕ ၿပန္ေတြ႕ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ထိုင္းရုပ္သံမွ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Saturday, 16 February 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသမီးငယ္က မိဘနဲ႕ ၿပန္ေတြ႕ခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ထိုင္းရုပ္သံမွ တင္ဆက္ထားပါတယ္။by-.9dblood

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...