ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကာမလံႈ႔ေဆာ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးတြင္ ေရာင္းၿမဲ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေန

Saturday, 23 February 2013

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကာမလံႈ႔ေဆာ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးတြင္ ေရာင္းၿမဲ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေန


Photo: တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကာမလံႈ႔ေဆာ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း
ေတာင္ႀကီးတြင္ ေရာင္းၿမဲ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေန
Sunday, February 24, 2013 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္
ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား အတုယူ မမွားေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကာမဆႏၵလႈံ႔ေဆာ္ေစသည့္
ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္မူ လူစည္ကားရာ
ေနရာျဖစ္ေသာ ညေစ်းတန္းေနရာတြင္ ေရာင္းခ်ေနလွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း 
သိရွိရပါတယ္။

အဲဒီ ကာမလႈံ႕ေဆာ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ေပၚရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွ လံုၿခဳံေရးမ်ားရွိသည့္အျပင္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမရွိသည္ကိုမူ အေသးစိတ္မသိရွိရေသာ္လည္း
အဆိုပါကာမ လႈံ႕ေဆာ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ေနရာသို႔ သားအမိ သားအဖ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား မသြားရဲဘဲ ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါေနရာသည္
ေစ်းသြားေစ်းလာမ်ားအဖို႔ မသြားလွ်င္ မရေသာေနရာျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ေပၚရွိ သတင္းေထာက္မ်ားမွာလည္း အဆိုပါကိစၥအား သိေန ျမင္ေနေသာ္လည္း သတင္းမေရးပဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး အဓိက
တာ၀န္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မွာလည္း ေစ်းေကာက္ရရင္
ၿပီးေရာ ဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္
ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား အတုယူ မမွားေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကာမဆႏၵလႈံ႔ေဆာ္ေစသည့္
ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားအား လိုက္လံဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ ရွိေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕တြင္မူ လူစည္ကားရာ
ေနရာျဖစ္ေသာ ညေစ်းတန္းေနရာတြင္ ေရာင္းခ်ေနလွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း
သိရွိရပါတယ္။

အဲဒီ ကာမလႈံ႕ေဆာ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ေပၚရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွ လံုၿခဳံေရးမ်ားရွိသည့္အျပင္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမရွိသည္ကိုမူ အေသးစိတ္မသိရွိရေသာ္လည္း
အဆိုပါကာမ လႈံ႕ေဆာ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ေနရာသို႔ သားအမိ သားအဖ ေမာင္ႏွစ္မမ်ား မသြားရဲဘဲ ရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါေနရာသည္
ေစ်းသြားေစ်းလာမ်ားအဖို႔ မသြားလွ်င္ မရေသာေနရာျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ေပၚရွိ သတင္းေထာက္မ်ားမွာလည္း အဆိုပါကိစၥအား သိေန ျမင္ေနေသာ္လည္း သတင္းမေရးပဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားၿပီး အဓိက
တာ၀န္ရွိေသာ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕မွာလည္း ေစ်းေကာက္ရရင္
ၿပီးေရာ ဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရႈထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...