ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူကုန္ကူး ခံခ့ဲရသည့္ ကေလး ၆၃ ဦးအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္

Tuesday, 12 March 2013

လူကုန္ကူး ခံခ့ဲရသည့္ ကေလး ၆၃ ဦးအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္


Photo: လူကုန္ကူး ခံခ့ဲရသည့္ ကေလး ၆၃ ဦးအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္

တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ အတြင္း ကေလး ၆၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၄ ဦးအား ကယ္တင္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန (MPS) က မတ္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ MPS အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ကေလး ကုန္ကူးသည့္ ဂိုဏ္း ငါးဂိုဏ္းအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ ၃၆၈ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီး ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီရင္စု နယ္ ၂ဝ မွ ရဲဝန္ ထမ္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁ ရက္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္း ကေလး ကုန္ကူးမႈသည္ ယခုတုိင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎ တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈအား တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္စဥ္ အတြင္း ကေလး ၆၃ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၄ ဦးအား ကယ္တင္ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန (MPS) က မတ္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ MPS အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ကေလး ကုန္ကူးသည့္ ဂိုဏ္း ငါးဂိုဏ္းအား ဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ ၃၆၈ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီး ႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စီရင္စု နယ္ ၂ဝ မွ ရဲဝန္ ထမ္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁ ရက္မွ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္း ကေလး ကုန္ကူးမႈသည္ ယခုတုိင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၎ တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈအား တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...