ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိသားစုလိုက္ ေရတံခြန္ ထိပ္ကေန ေအာက္ကို က်သြားတဲ့အၿဖစ္ပါ။

Thursday, 14 March 2013

မိသားစုလိုက္ ေရတံခြန္ ထိပ္ကေန ေအာက္ကို က်သြားတဲ့အၿဖစ္ပါ။

ေရနဲနဲ ေလးကေန ရုတ္တရက္ ေရဒလေဟာ စီးလာတာပါ။ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ စီးလာရင္ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းမလဲ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...