ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသား(၃၀၀၀)ခန္႔ရွိေန…

Wednesday, 20 March 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသား(၃၀၀၀)ခန္႔ရွိေန…


ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအက်ဥ္းက်ခံေန
ရသူ(၃၀၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္
ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက (၁၉.၃.၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း(၂၉)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား


လုိက္သည္။အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေစေရး၊
ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ႏုိင္ေစေရး ကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိစိစစ္ႏုိင္ရန္တင္ျပ ထားေၾကာင္းသိရသည္္။
ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားလဲလွယ္ေရးစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ဖုန္းေျပာဆုိခြင့္ရရွိ
ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...