ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စားေသာ ကသာျမိဳ႕က George Orwell အိမ္ၾကီး

Tuesday, 5 March 2013

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စားေသာ ကသာျမိဳ႕က George Orwell အိမ္ၾကီး

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စားေသာ ကသာျမိဳ႕က George Orwell အိမ္ၾကီး

George Orwell အိမ္၀င္းထဲမွာ စကိတ္ကြင္းလုပ္ခ်င္သူမ်ားသို႔

Google Search ထဲမွာ George Orwell ,  Katha ဆိုၿပီးရွာၾကည့္ပါ။

 ယခုလက္ရိွ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအေပါင္းတို႔ အလြန္ 
 စိတ္၀င္စားစြာလာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ (1926)ခုႏွစ္က 
 George Orwell ေနထိုင္ရာအိမ္အိုႀကီး တစ္လံုး၏ 
 ပံုေပါင္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္...။

 ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားတို႔၏ George Orwell , 
 Burmese Days ႏွင့္ ကသာၿမိဳ႕ေလး၏ဆက္ႏြယ္မႈ
 ေျမာက္မ်ားစြာအားေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ 
 website အေျမာက္အမ်ားအားေတြ႔ရိွရပါလိမ့္မည္..။

 ဤကား ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းႏွင့္ကသာၿမိဳ႕ေလး၏ 
 Eco Tourismလုပ္ငန္းအတြက္ George Orwell ၏ 
 အိမ္ႀကီးႏွင့္ Burmese Days ၏ဇာတ္၀င္ခန္းေနရာမ်ား
 ျဖစ္သည့္ British Club,Tennis Court အစရိွသည္
 တို႔ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
 ညႊန္းျပေနျခင္းပင္...။

 ကမၻာက သိေသာ ေနရာမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
 ကသာၿမိဳ႕ေလးအား2012 ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား
 ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္မႈမွာ သိသိသာသာ
 ထူးထူးျခားျခားပင္တိုးတက္လာခဲ့သည္မွာ
 ၿမိဳ႕လူထုအသိျဖစ္သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ကေလး၏ 
 အေဆာက္အဦမ်ား၊ေနရာမ်ားအားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
 ရမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကသာသူ၊ကသာသားမ်ား၏ 
 သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ယခုၾကားရသည့္သတင္းကား နား၀မွာ
 မသက္သာလွပါ...။

 ေနျပည္ေတာ္ကို ပိုင္လွပါသည္ဟု အမည္
 သတင္းႀကီးေနေသာခရိုနီလိုလို၊ ဟိုဟာလိုလို၊ ဒီဟာလိုလို 
 ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကသာၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေမြေႏွာက္
 ေရာက္ရိွလာၿပီးသကာလဟိုေျမကြက္ကို ဘာဆိုင္ဖြင့္မည္၊

 ဒီေျမကြက္ကို ေၾကာင္ေတာင္ႏိုက္မည္ဟု
 လ်ဳိ႕၀ွက္ အကြက္မ်ားခင္းေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
 ၾကားေနရစဥ္George Orwell ၏ အိမ္၀င္းႀကီးအား 
 Skate ကြင္းႀကီး လုပ္မည္ဟုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပလာသည္ဟု
 ၾကားရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး
 မည္သို႔မွ် မေနသာေတာ့ပါ.....။

 ၿမိဳ႕ေလး၏အက်ဳိးထိခိုက္လာမည့္သူမွန္သမွ်အား 
 ကသာသားတို႔၏media ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေစာင့္ၾကည့္ 
 ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
 ဤေနရာမွ ေၾကျငာလိုက္ရပါသည္...။

Posted From Katha Town

George Orwell အိမ္၀င္းထဲမွာ စကိတ္ကြင္းလုပ္ခ်င္သူမ်ားသို႔ Google Search ထဲမွာ George Orwell , Katha ဆိုၿပီးရွာၾကည့္ပါ။ ယခုလက္ရိွ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအေပါင္းတို႔ အလြန္ စိတ္၀င္စားစြာလာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ (1926)ခုႏွစ္က George Orwell ေနထိုင္ရာအိမ္အိုႀကီး တစ္လံုး၏
ပံုေပါင္းမ်ားစြာထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္...။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားတို႔၏ George Orwell , Burmese Days ႏွင့္ ကသာၿမိဳ႕ေလး၏ဆက္ႏြယ္မႈ
ေျမာက္မ်ားစြာအားေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ website အေျမာက္အမ်ားအားေတြ႔ရိွရပါလိမ့္မည္..။

ဤကား ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းႏွင့္ကသာၿမိဳ႕ေလး၏ Eco Tourismလုပ္ငန္းအတြက္ George Orwell ၏
အိမ္ႀကီးႏွင့္ Burmese Days ၏ဇာတ္၀င္ခန္းေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ British Club,Tennis Court အစရိွသည္
တို႔ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ညႊန္းျပေနျခင္းပင္...။

ကမၻာက သိေသာ ေနရာမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကသာၿမိဳ႕ေလးအား2012 ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္မႈမွာ သိသိသာသာ
ထူးထူးျခားျခားပင္တိုးတက္လာခဲ့သည္မွာ ၿမိဳ႕လူထုအသိျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ကေလး၏ အေဆာက္အဦမ်ား၊ေနရာမ်ားအားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကသာသူ၊ကသာသားမ်ား၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုၾကားရသည့္သတင္းကား နား၀မွာ မသက္သာလွပါ...။

ေနျပည္ေတာ္ကို ပိုင္လွပါသည္ဟု အမည္ သတင္းႀကီးေနေသာခရိုနီလိုလို၊ ဟိုဟာလိုလို၊ ဒီဟာလိုလို
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကသာၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေမြေႏွာက္ ေရာက္ရိွလာၿပီးသကာလဟိုေျမကြက္ကို ဘာဆိုင္ဖြင့္မည္၊

ဒီေျမကြက္ကို ေၾကာင္ေတာင္ႏိုက္မည္ဟု လ်ဳိ႕၀ွက္ အကြက္မ်ားခင္းေနသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
ၾကားေနရစဥ္George Orwell ၏ အိမ္၀င္းႀကီးအား Skate ကြင္းႀကီး လုပ္မည္ဟုရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပလာသည္ဟု
ၾကားရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး မည္သို႔မွ် မေနသာေတာ့ပါ.....။

ၿမိဳ႕ေလး၏အက်ဳိးထိခိုက္လာမည့္သူမွန္သမွ်အား ကသာသားတို႔၏media ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေစာင့္ၾကည့္
ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေနရာမွ ေၾကျငာလိုက္ရပါသည္...။

Posted From Katha Town

Thit Htoo Lwin 
RND: 6.3.2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...