ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္။

Wednesday, 3 April 2013

ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္။

CDMA 800 MHZ ဖုန္းကတ္တကတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ စတင္ေရာင္းခ်မည္။ 


 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက CDMA 800 MHZ ဖုန္းကတ္တကတ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရပုိင္ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားက ယခု သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေနၿပီျဖစ္သည္။ 

Update News -တန္ဖိုးနည္းဖုန္း

-CDMA 800 MHZ ဖုန္းကြန္ရက္မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ WCDMA 3G ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးမည္။

-ေနာက္လမ်ားတြင္ GSM 2.5 G၊ WCDMA 3G ဖုန္းမ်ားကိုလည္း ၁၅၀၀ ျဖင့္ ခ်ထားေပးမည္။

-ဖုန္းကတ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ပါရွိမည္။ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကတ္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရမည္။ တလလွ်င္ အနည္းဆုံး ၂၅၀၀ အသုံးျပဳရမည္။

-ဖုန္းေျပာဆိုခမ်ားမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြျဖင့္ ကြန္ရက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံ တပ္ဆင္သြားမည္။

-ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ကာကြယ္ရန္ ဖုန္းကတ္ကုိ ၀ယ္ယူၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း အသုံးမျပဳပါက ဖုန္းလုိင္းပိတ္မည္။

-ဖုန္းေျပာဆိုခသည္ ေခၚဆုိခ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းအ၀င္ေပးရန္ မလုိဟု သိရွိရသည္။ (ဧရာ၀တီ၏ သီးျခား စုံစမ္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...