ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏တိုင္းၾကားစာ...

Monday, 1 April 2013

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏တိုင္းၾကားစာ...ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ေဒသတြင္း ဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထည့္၀င္ထားေသာ ေငြေၾကး သိန္းေပါငး္မ်ားစြာကို မိမိတို႔ ကိုယ္က်ိဴး စီးပြါးအတြက္ အလြဲ သံုးစား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပူးေပါငး္ၾကံစည္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ စစ္ေဆး အေရးယူေပးပါရန္ ၿပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာန ၊က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန အသီးသီး တို႔အေၾကာင္းၾကား တုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။
ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာအတြင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ထားေသာ ေငြေၾကးစာရင္းမ်ားမွာ

၁. ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ေက်းရြာအတြင္းသံုးတယ္လီဖုနး္လုိင္း တပ္ဆင္ရန္ အိတ္ခ်ိန္းတပ္ဆင္ရန္ ေကာက္ခံထားေသာ (ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ရာ့ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္).
၂. ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ေညာင္ခါးရွည္ တုိက္နယ္ေဆးရံု ေဆးပေဒသာပင္ ေက်းရြာေပါင္း တစ္ဆယ့္ေလးရြာ.စုေပါင္း ထည့္၀င္ေငြ (က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္)
၃. ၂၀၀၉ခုႏွစ္ တိုက္နယ္ေဆးရံု ဓါတ္မွန္ခန္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေထြေထြေဆးရံု ျပဳျပင္ရန္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြႏွင့္ သီးျခား အလွဴရွင္မ်ား၏ ထည့္၀င္ေငြ (ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္)
၄. ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေညာင္ခါးရွည္စံျပေက်းရြာ ပရဟိတ လူမႈ႔ကူညီေရးအဖြဲ႔ နာမည္ခံဖြဲ႔ထားေသာ (ျမိဳ႔နယ္မွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွပါ) အသင္းမွလူနာတင္ယာဥ္၀ယ္ယူရန္ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြႏွင့္ သီးျခားအလွဴရွင္မ်ားမွ ထည့္၀င္ေငြ (ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္)
၅. ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေက်းရြာအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးတိုးခ်ဲ႔ တပ္ဆင္ရန္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ရာ့ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ) ယခုထိတုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစံုးျခင္းမရိွေသးပါ၊
အထက္ပါေငြေၾကးမ်ားကို စုေဆာင္းေကာက္ယူထားၿပီး စာရင္း ရွင္းလငး္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မရွိပါ ထပ္မွန္၍ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံလွ်က္ရိွပါသည္။ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေက်းရြာလူထု သေဘာထားမေတာင္းခံပဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ခြဲေ၀ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေကာင္းမြန္ေသာ အစုိးရ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ တာ၀န္ယူမႈ႔၊ တာ၀န္ခံမႈ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႕ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ မူ၀ါဒေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာငး္လဲရန္ ထပ္ခါတလည္းလည္း ေျပာၾကား ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းရြာတြင္ တာ၀န္ရိွသူတို႔သည္ ေခတ္စနစ္နွင့္ အညီ မည္သည့္ အရာမွ လုိက္ပါေျပာင္းလဲမႈ႔မရိွပါ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆင့္ကို အလြဲသံုးစားမႈ႔မ်ားအတြက္ တိုင္ၾကားမႈ႔မ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တံစိုးလက္ေဆာင္ လက္ေပးလက္ယူ  ျပဳလုပ္ၿပီး တုိင္ၾကားမႈ႔ အမႈ႔တြဲမ်ားကို ေဖ်ာက္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖုံးကြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေက်းရြာဖြံျဖိဳးေရး အတြက္ စုေပါင္းထည့္၀င္ေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစား ကိုယ္က်ိဴးစီးပြါး အတြက္ အသံုးျပဳထားေသာ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္ ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာရွိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေငြေၾကးအတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး အေရးယူေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ငွာနအသီးအသီးသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။
      ေငြေၾကး ထည့္၀င္ထားေသာ
      ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႔နယ္
     ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာေန
     ေက်းရြာသူ ၊ ေက်းရြာသားမ်ား

1 comment:

  1. ေညာင္္ခါးရွည္သားေတြရွိလား

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...