ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည၉ နာရီ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မဲစာရင္း အေရအတြက္

Tuesday, 16 April 2013

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည၉ နာရီ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မဲစာရင္း အေရအတြက္

တုိမ္းမဂၢဇင္းက ဧၿပီ ၁၇ရက္ေန႔မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုုစာရဲ႔ ကမာၻကုိၾသဇာအရွိဆုံးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူကုိ ေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

http://time100.time.com/2013/04/11/face-off-whos-the-most-influential/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...