ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႕၀တ္စားဆင္ယင္ျပီး ကုသတက္ေသာ ဆရာ၀န္မွာ ဆရာ၀န္အတု အမ်ိဳးသားျဖစ္ေန

Friday, 19 April 2013

အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႕၀တ္စားဆင္ယင္ျပီး ကုသတက္ေသာ ဆရာ၀န္မွာ ဆရာ၀န္အတု အမ်ိဳးသားျဖစ္ေန


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...