ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္ေၿမာက္ပိုင္း (၄၀)ရပ္ကြက္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးေဇာ္လြင္ႏွင္ ့အေပါင္းပါမ်ားရဲ ့ မသမာမွဳလုပ္ရပ္.

Friday, 19 April 2013

ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္ေၿမာက္ပိုင္း (၄၀)ရပ္ကြက္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးေဇာ္လြင္ႏွင္ ့အေပါင္းပါမ်ားရဲ ့ မသမာမွဳလုပ္ရပ္.

Photo: ဒဂံုၿမိဳ ့သစ္ေၿမာက္ပိုင္း (၄၀)ရပ္ကြက္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးေဇာ္လြင္ႏွင္ ့အေပါင္းပါမ်ားရဲ ့ မသမာမွဳလုပ္ရပ္.

ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၏ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မရပဲ မ/ဒဂံု (၄၀)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး
ဦးေဇာ္လြင္မွဦးေဆာင္၍ တစ္ရပ္ကြက္လံုးဖုန္းေလွ်ာက္လႊာမၿပည္ ့စံုမီ မိမိ၏အေပါင္းပါ မ်ား နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဴးမ်ားအားလက္သိပ္ထိုးေ၀ ငွခဲ ့ေၾကာင္း
သိရွိခဲ ့ၾကပါေသာ္ လည္း ရပ္ကြက္ၿပည္သူမ်ားကိုေလးစားမွဳ မရွိ ငါရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးပဲ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္ လို ့ရတယ္ဆို တဲ ့သေဘာ နဲ ့မင္းမဲ ့စရိုက္ဆန္စြာထင္ရာစိုင္းေနၾကတာကို

ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းထံဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား ခဲ ့ေသာ္လည္း မည္သည္ ့အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွဳတစ္စံုတစ္ ရာမေတြ ့ရွိရေသာေၾကာင္ ့ သက္ဆိုင္ရာအထက္အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ ေၿမာက္ဒဂံု (၄၀)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ရဲ ့ မတရားလုပ္ေဆာင္ မွဳအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါ ရန္ တင္ၿပတိုင္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

Posted From Hein Thant

Thit Htoo Lwin blogၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၏ခြင္ ့ၿပဳခ်က္မရပဲ မ/ဒဂံု (၄၀)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး
ဦးေဇာ္လြင္မွဦးေဆာင္၍ တစ္ရပ္ကြက္လံုးဖုန္းေလွ်ာက္လႊာမၿပည္ ့စံုမီ မိမိ၏အေပါင္းပါ မ်ား နီးစပ္ရာေဆြမ်ိဴးမ်ားအားလက္သိပ္ထိုးေ၀ ငွခဲ ့ေၾကာင္း
သိရွိခဲ ့ၾကပါေသာ္ လည္း ရပ္ကြက္ၿပည္သူမ်ားကိုေလးစားမွဳ မရွိ ငါရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးပဲ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္ လို ့ရတယ္ဆို တဲ ့သေဘာ နဲ ့မင္းမဲ ့စရိုက္ဆန္စြာထင္ရာစိုင္းေနၾကတာကို

ၿမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ ေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းထံဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား ခဲ ့ေသာ္လည္း မည္သည္ ့အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မွဳတစ္စံုတစ္ ရာမေတြ ့ရွိရေသာေၾကာင္ ့ သက္ဆိုင္ရာအထက္အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ ေၿမာက္ဒဂံု (၄၀)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ရဲ ့ မတရားလုပ္ေဆာင္ မွဳအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါ ရန္ တင္ၿပတိုင္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

Posted From Hein Thant

Thit Htoo Lwin blog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...