ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၅၀၀က်ပ္တန္ဖုန္းကဒ္၀ယ္ယူျခင္းျဖင္႔ သင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္မွန္ေၾကာင္း ကို သက္ေသျပႏိုင္ျပီ။

Friday, 12 April 2013

၁၅၀၀က်ပ္တန္ဖုန္းကဒ္၀ယ္ယူျခင္းျဖင္႔ သင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္မွန္ေၾကာင္း ကို သက္ေသျပႏိုင္ျပီ။


Photo: ၁၅၀၀က်ပ္တန္ဖုန္းကဒ္၀ယ္ယူျခင္းျဖင္႔ သင္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စစ္မွန္ေၾကာင္း ကို သက္ေသျပႏိုင္ျပီ။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေရာင္းခ်မည့္ ေငြက်ပ္ (၁၅၀၀)တန္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကဒ္မ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိသူျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင္႔ မွတ္ပံုတင္ (သို႕) ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမိတၱဴမ်ား ယူေဆာင္၍ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ဖုန္းလိုင္းကဒ္ (တစ္)ကဒ္ႏွဳန္းျဖင္႔ တစ္ဦးသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ သၾကၤန္ရက္မ်ားမွ အပ (၂၂.၄.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ ည (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။

ျမိဳ႕နယ္အလိုက္စီစဥ္ေပးထားေသာ ဖုန္းလိုင္းကဒ္အေရအတြက္ အေပၚမႈတည္၍ မဲစနစ္ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဖုန္းလိုင္းကဒ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား မဲႏွိဳက္မည့္ ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ကို ထပ္မံေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုပထမအၾကိမ္တြင္ မဲစနစ္ျဖင္႔ ဖုန္းလိုင္းကဒ္မရရွိလိုက္သည့္ သူမ်ားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေရာင္းခ်မည့္ ေငြက်ပ္ (၁၅၀၀)တန္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကဒ္မ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႕ ေရာင္းခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိသူျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴႏွင္႔ မွတ္ပံုတင္ (သို႕) ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမိတၱဴမ်ား ယူေဆာင္၍ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ဖုန္းလိုင္းကဒ္ (တစ္)ကဒ္ႏွဳန္းျဖင္႔ တစ္ဦးသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ သၾကၤန္ရက္မ်ားမွ အပ (၂၂.၄.၂၀၁၂)ရက္ေန႕ ည (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။


ျမိဳ႕နယ္အလိုက္စီစဥ္ေပးထားေသာ ဖုန္းလိုင္းကဒ္အေရအတြက္ အေပၚမႈတည္၍ မဲစနစ္ျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းလိုင္းကဒ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား မဲႏွိဳက္မည့္ ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ကို ထပ္မံေၾကျငာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုပထမအၾကိမ္တြင္ မဲစနစ္ျဖင္႔ ဖုန္းလိုင္းကဒ္မရရွိလိုက္သည့္ သူမ်ားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...