ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္နဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန က တန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းကပ္ေတြ ကုိိ ဧၿပီလအတြင္းမွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားေပးမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ ေရာင္းခ်မယ့္ ရက္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကုိ အတိအက်ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ကုိသီဟ က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

Wednesday, 3 April 2013

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္လက္နဲ႔ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန က တန္ဖုိးနည္း မုိဘုိင္းဖုန္း ဆင္းကပ္ေတြ ကုိိ ဧၿပီလအတြင္းမွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားေပးမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ ေရာင္းခ်မယ့္ ရက္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကုိ အတိအက်ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ကုိသီဟ က သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...